Mieszkaniowe ustawy Polskiego Ładu coraz bliżej

Projekty przyjęte przez Radę Ministrów

Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty Polskiego Ładu, które zostały już przyjęte przez Radę Ministrów. Nowe rozwiązania poprawią sytuację mieszkaniową polskich rodzin. Pomoże w tym wsparcie państwa w uzyskaniu i spłacie kredytu mieszkaniowego oraz uproszczenie procedury budowlanej w przypadku małych domów mieszkalnych do 70 m2.

- "Wzmocnienie polskiej rodziny i zwiększenie szansy młodych na posiadanie własnych czterech kątów jest fundamentalnie istotne dla budowania w Polsce silnej klasy średniej. Temu służą przejęte przez nas dzisiaj projekty mieszkaniowej części Polskiego Ładu. Z jednej strony to prorodzinne, prodemograficzne rozwiązanie w postaci gwarantowanych wkładów własnych. Drugie rozwiązanie, które jest przełomem w historii polskiego budownictwa, to  uproszczona budowa domów do 70 m2. Uwolni ono energię Polaków i pozwoli łatwiej, przy zachowaniu dbałości o bezpieczeństwo, spełniać marzenia o własnym domu" – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- "Dzięki przygotowanym przez nas rozwiązaniom wiele polskich rodzin skorzysta z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Pozwoli to im na zakup upragnionego mieszkania bez konieczności wnoszenia  wkładu własnego. Chcemy też, aby wraz z przyjściem na świat kolejnych dzieci rodziny zyskiwały wsparcie w spłacie zobowiązań" – mówił wiceminister Piotr Uściński.

- "Z kolei projekt umożliwiający łatwiejszą i szybszą budowę małych budynków  mieszkalnych jednorodzinnych w trybie uproszczonego zgłoszenia z projektem budowlanym, bez uzyskania pozwolenia na budowę, konieczności ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy  skróci proces budowlany  nawet o kilka tygodni" – podkreślił wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

- "Chcemy pójść jeszcze o krok dalej i wesprzeć Polaków w  realizacji marzenia o własnym domu udostępniając każdemu  bezpłatnie dostęp do projektów budowlanych o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych" – dodał wiceszef resortu rozwoju i technologii.

Porady prawne

Mieszkanie bez wkładu - najważniejsze rozwiązania

Łatwiejszy dostęp do mieszkań i bezpieczna sytuacja mieszkaniowa jest podstawą bytową dla rodzin. Dlatego zwiększenie dostępu do własności mieszkania poprzez wzmocnienie zdolności kredytowej jest nieodzowne dla naszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres maksimum 15 lat. Po urodzeniu się drugiego albo kolejnego dziecka w rodzinie, BGK spłaci część tego kredytu.

Kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z BGK.

Państwo, za pośrednictwem BGK, będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie:

 • 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko,
 • 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Kredyt jest udzielany na minimum 15 lat. Gwarantowany  kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.

Projekt zawiera ponadto mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań:

 • Będzie to wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.
 • Drugim z możliwych do zastosowania mechanizmów będzie upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

Nowe przepisy wejdą po upływie pół roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ułatwienia w budowie domów o powierzchni zabudowy do 70 m2 - najważniejsze rozwiązania

Dom bez formalności to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw ugruntowanej w polskiej kulturze potrzebie posiadania własnego domu. Dzięki zmianie przepisów obywatele zyskują wybór. Każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego domu mieszkalnego jednorodzinnego przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.  

Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa.

Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m2. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. Warunek ten będzie gwarantował, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Wprowadza się uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2, polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy – do budowy będzie można przystąpić od razu  po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że:

 • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,
 • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Rząd chce dbać o bezpieczeństwo. Dlatego budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rozszerza się także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2  wydawana będzie w ciągu 21 dni.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego

Obecnie wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie lub budowę domu, jednak przeszkodą jest wkład własny. Dlatego rząd, w ramach programu Polski Ład, chce zaproponować Polakom skorzystanie z gwarantowanego przez państwo kredytu mieszkaniowego. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat. Co ważne, po urodzeniu się drugiego dziecka w rodzinie, BGK spłaci część długu.

Kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z BGK.

Państwo, za pośrednictwem BGK, będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

Z rozwiązania będą mogły korzystać małżeństwa oraz osoby samotne, ale pod warunkiem, że nie posiadają innego mieszkania.

BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie:

 • 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko,
 • 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Minimalny okres spłaty gwarantowanego kredytu wyniesie 15 lat.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe. 

Przyjęte zostaną mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań. Będzie to wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Drugim z możliwych do zastosowania mechanizmów będzie upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe.

Gwarantowane kredyty mieszkaniowe będą udzielane do końca 2030 r.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rząd chce ułatwić Polakom budowę domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m2. Będzie to możliwe bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Domy takie będą mogły być budowane jedynie w procedurze tzw. zgłoszenia wraz z projektem budowlanym. Nowe rozwiązanie jest częścią programu Polski Ład.

Można będzie budować budynki mieszkalne jednorodzinne, o powierzchni zabudowy do 70 m2, bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Budynki takie mają być wolnostojące i posiadać nie więcej niż dwie kondygnacje. Oznacza to, że obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa.

Określona została dopuszczalna gęstość zabudowy domów do 70 m2. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. Warunek ten będzie gwarantował, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli. Jednocześnie rozmiar działki może być mniejszy niż 500 m2.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć m.in.:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu;
 • projekt architektoniczno-budowlany;
 • oświadczenie – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej – że planowana budowa jest prowadzona dla własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową, w przypadku nieustanowienia kierownika budowy;
 • oświadczenie informujące, że dokumentacja jest kompletna. 

Przy budowie domu trzeba będzie zachować wymagania techniczno-budowlane, czyli m.in. zachować odpowiednie odległości od granic działki. 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2  wydawana będzie w ciągu 21 dni.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika