Możliwe jest zasiedzenie nieruchomości stanowiącej las państwowy

W dniu 21 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy, orzekający w składzie siedmiu sędziów Izby Cywilnej, podjął uchwałę rozstrzygającą zagadnienie prawne przedstawione mu w trybie art. 39817 § 1 w zw. z art. 13 § 1 k.p.c., dotyczące możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy.

Na czym polegał problem prawny?

Zagadnienie wyłoniło się w toku rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej w sprawie, w której wnioskodawcy wystąpili o stwierdzenie, że nabyli przez zasiedzenie własność części nieruchomości gruntowej należącej do Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Sąd Rejonowy uwzględnił wniosek. Na skutek apelacji uczestnika Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie i wniosek oddalił, przyjmując, że zasiedzenie nieruchomości stanowiącej las państwowy objęte jest zakazem przekształceń własnościowych przewidzianym w art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

Porady prawne

Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę kasacyjną wnioskodawców opartą na zarzucie naruszenia ww. przepisu, postanowieniem z 18 listopada 2021 r., IV CSKP 120/21, przedstawił powiększonemu składowi do rozpoznania następujące zagadnienie prawne: „Czy art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1235) wyłącza możliwość nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej las państwowy w rozumieniu art. 1 pkt 3 tej ustawy?".

Uchwała SN

W dniu 21 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę o następującej treści: „Artykuł 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy".

Do uchwały zgłoszone zostały dwa zdania odrębne.

Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika