e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Nowe rozwiązania podatkowe MF przyjęte przez rząd

28.9.2020

Pakiet zmian podatkowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy uszczelniającej system podatkowy. To pakiet zmian w podatkach służący zwalczaniu rajów podatkowych. Zapewnia również możliwie najlepsze warunki do prowadzenia w Polsce biznesu, w tym gwarantuje równe szanse wszystkim przedsiębiorcom.

- „Ministerstwo Finansów kładzie nacisk na zmiany w podatkach, które odpowiedzą na wyzwania spowolnienia gospodarczego. Naszym lekarstwem będą  proste i jasne reguły gry. W naszych działaniach koncentrujemy się na uproszczeniach i zachętach do inwestowania” - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Przepisy w pakiecie uszczelniającym charakteryzuje maksymalna prostota rozliczeń, tak by wykonywanie obowiązków związanych z podatkami zajmowało jak najmniej czasu i nie niosło ze sobą ryzyk. Im prostsze zasady rozliczenia, tym niższy koszt obsługi podatku, ale i mniejsze niebezpieczeństwo kosztownych i czasochłonnych sporów.

Wśród najważniejszych zmian przyjętego projektu ustawy jest:

 • przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej,
 • zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz otwarcie możliwości korzystania z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia podatku. Więcej firm skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie w większości 1 stycznia 2021 r. 

Dewizą rządu jest wiarygodność 

Rząd realizuje kolejne obietnice związane z tzw. Piątką dla przedsiębiorców, które zapowiedział premier Matusz Morawiecki. Do funkcjonującego już tzw. Małego ZUS-u doszły właśnie następne rozwiązania korzystne dla właścicieli firm: tzw. estoński CIT, zwiększenie możliwości rozliczenia się na 9 proc. CIT oraz większy limit przychodów przy opodatkowaniu w formie ryczałtu.

Nasz cel pozostaje niezmienny – zaznaczył premier Matusz Morawiecki. To zapewnienie dobrze płatnych miejsc pracy dla Polaków oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorców – wyjaśnił.

Prezes Rady Ministrów przypomniał także, że rząd doprowadził do znaczącej obniżki podatków dla wszystkich Polaków. To m.in. obniżenie PIT z 18 do 17 proc., wprowadzenie zerowego PIT dla osób do 26. roku życia, obniżenie CIT do 9 proc., czy niższy VAT, m.in. na pieczywo, owoce czy produkty dla niemowląt.

Wierzę, że 2021 r. będzie rokiem odbicia gospodarczego – podkreślił szef rządu. To będzie bardzo dobry rok dla Polski, dla polskich przedsiębiorców i wszystkich Polaków – dodał.

Estoński CIT – szansa dla inwestujących firm

Dzięki przyjętemu dziś tzw. estońskiemu CIT-owi firmy będą mogły więcej inwestować i rozwijać swój biznes. Przedsiębiorstwa o przychodzie do 100 mln zł zapłacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysków.

Od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT-u. Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Na zmianie będą mogły skorzystać firmy, które poszukują środków na nowe inwestycje i chcą rozwijać swój biznes.

Tzw. estoński CIT to nowoczesny sposób opodatkowania, który pozwoli firmom inwestować i ograniczyć do minimum formalności przy rozliczeniu podatków. Nowy system stworzy równe warunki dostępu dużych i mniejszych przedsiębiorstw do finansowania i przywróci uczciwą konkurencję między firmami bez względu na ich wielkość.

Obniżka podatków dla przedsiębiorców

Rząd zdecydował dziś także o zwiększeniu atrakcyjności opodatkowania firm w formie ryczałtu. Chodzi o  podniesienie limitu przychodów – z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkującego wybór tej formy opodatkowania.

W 2021 r. podwyższony zostanie również limit przychodów – z 1,2 mln euro do 2 mln euro – uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT.

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT-u. Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Na zmianie będą mogły skorzystać firmy, które poszukują środków na nowe inwestycje i rozwój biznesu. Zaproponowane przepisy realizują obietnicę złożoną przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé z 2019 r.

Tzw. estoński CIT to nowoczesny  sposób opodatkowania, który pozwoli firmom inwestować i ograniczyć do minimum formalności przy rozliczeniu podatków. Zgodnie z rozwiązaniem, podatek zostanie nałożony na przedsiębiorstwo w momencie wypłaty zysku. Oznacza to, że środki, które zostaną w firmie będzie można przeznaczyć na inwestycje, co przełoży się na wzrost gospodarczy. Estoński CIT ma też przeciwdziałać negatywnym następstwom koronawirusa, czyli przyczynić się do zapewnienia stabilnych miejsc pracy i zwiększenia zatrudnienia. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.

Jak skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u?

 • Z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), w której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłączenie osoby fizyczne.
 • Przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł (dotyczy to ok. 97 proc. polskich firm).
 • Warunkiem skorzystania z tzw. estońskiego CIT-u będzie zatrudnianie co najmniej 3 pracowników (na umowę o pracę) lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obciążonych PIT i ZUS).

- Warunek ten nie musi być spełniony od razu. Dla podatników rozpoczynających działalność wystarczający jest wzrost zatrudnienia corocznie o co najmniej jednego zatrudnionego – począwszy od drugiego roku podatkowego – aż do osiągnięcia wymaganego poziomu 3 pracowników.
- Łagodniejsze warunki przewidziano także dla małych podatników – w pierwszym roku podatkowym warunek będzie spełniony, jeżeli podatnik zatrudnia co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.

 • Przedsiębiorca będzie mógł wybrać nowy system opodatkowania na 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z tego systemu, przedsiębiorca wciąż będzie spełniał wymagane kryteria.
 • Nowe rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które mają mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego (np. otrzymania kredytów bankowych), i w związku z tym brakuje im środków na inwestycje. Większe firmy mają szersze możliwości pozyskania finansowania, które nie są dostępne dla mniejszych przedsiębiorstw.
 • Z badań OECD wynika, że co trzecia mała i średnia firma nie uzyskała potrzebnego finansowania dłużnego. Nowy system stworzy równe warunki dostępu dużych i mniejszych przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego i przywróci uczciwą konkurencję między firmami bez względu na ich wielkość.

Korzyści dla przedsiębiorstw

 • Likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (powodujących niedokapitalizowanie) i wzrost ich konkurencyjności.
 • Wzrost kapitałów własnych tych przedsiębiorstw, które mają trudności w pozyskaniu środków na finansowanie nowych inwestycji.
 • Poprawa płynności finansowej (wzrost możliwości inwestycyjnych), zdolności kredytowej, a także produktywności i innowacyjności.
 • Mniej formalności podatkowych i większa oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Korzyści dla gospodarki

 • Większa odporność na dekoniunkturę (kryzysy gospodarcze).
 • Wzrost innowacyjności i konkurencyjności rodzimego biznesu, a w konsekwencji polskiej gospodarki.
 • Większa atrakcyjność inwestycyjna Polski.
 • Większa liczba stabilnych i wysokiej jakości miejsc pracy. Nowo stworzone miejsca pracy, dzięki wzmocnionej płynności firm, będą bardziej odporne na wahania koniunktury.

Doświadczenia Estonii

 • Estonia wprowadziła nowy sposób opodatkowania w 2000 r. Celem reformy było wspieranie napływu nowych inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy i promowanie Estonii, jako atrakcyjnego kraju do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • W rankingu „Paying Taxes 2020” Estonia zajmuje 12. miejsce. Potwierdza to pozycję tego systemu podatkowego w czołówce najbardziej przyjaznych systemów podatkowych świata.
 • Przeciętny obywatel Estonii poświęca na wypełnienie obowiązków podatkowych średnio 50 godzin rocznie, w tym na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych jedynie 5 godzin rocznie. W przypadku Polski są to odpowiednio: 334 godziny rocznie na wszystkie rozliczenia, w tym 59 godzin na rozliczenie wyłącznie podatku CIT.

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Rząd chce powiązać wysokość podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa – w szczególności firmy międzynarodowe – z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Nowe przepisy zakładają także rozszerzenie dostępności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podniesienie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o CIT

 • Podwyższony zostanie limit przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT. Rozwiązanie to realizuje zapowiedzi z exposé premiera Mateusza Morawieckiego.
 • Rozszerzony zostanie zakres szacowania wartości transakcji, co pomoże w uszczelnieniu sytemu podatkowego i przerzucaniu przez firmy dochodów do tzw. rajów podatkowych.
 • Wprowadzone zostanie uszczelnienie dotyczące tzw. progu dokumentacyjnego w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
 • Spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego. Dzięki temu uszczelniony zostanie system podatkowy w odpowiedzi na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych.
 • Podatnicy, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, będą musieli sporządzać i podawać do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek taki będzie dotyczył również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o PIT

 • Wprowadzony zostanie limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Obecne stosowanie tzw. ulgi abolicyjnej nie realizuje polityki podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce.
 • Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o ryczałcie

 • Zwiększona zostanie atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu poprzez podniesienie limitu przychodów – z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkującego wybór ryczałtu. Rozwiązanie to jest realizacją zapowiedzi z exposé premiera Mateusza Morawieckiego.
 • Zlikwidowana zostanie większość przypadków, w których określona działalność wyłącza opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Zmniejszeniu ulegnie wysokość niektórych stawek ryczałtu.
 • Zaproponowane zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, środowiska samych przedsiębiorców, oraz podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ