Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Od 13 marca 2019 r. osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe.

Sprawozdania te należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, a następnie wysłać korzystając z systemu eKRS (dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – w tym organizacji, fundacji, kół gospodyń wiejskich, OSP – które prowadzą działalność gospodarczą) lub przekazać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wykorzystaniem ePUAP lub informatycznych nośników danych (dotyczy podmiotów nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS).

W Ministerstwie Finansów (MF) trwają również prace nad wydłużeniem terminu złożenia CIT-8 za 2018 r. dla niektórych podatników do 31 października 2019 r.

Porady prawne

E-sprawozdania

Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji e-Sprawozdania Finansowe to jedno z działań MF, które ma na celu wsparcie podmiotów w wypełnianiu ich obowiązków sprawozdawczych. Dotychczas aplikacja umożliwiała tylko sporządzanie, podpisanie i składanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez przedsiębiorców – podatników PIT.

Od 13 marca 2019 r. aplikacja e-Sprawozdania Finansowe pozwala również na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego przez inne jednostki, w szczególności osoby prawne. Ułatwienie jest dedykowane podmiotom wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS, jednak nie ma ograniczeń w użyciu aplikacji przez jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdania należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Aby wysłać sprawozdanie przygotowane w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, należy wygenerowany i podpisany plik xml pobrać na swój komputer i wysłać korzystając z udostępnianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemu eKRS. Podmioty te nie są już zobowiązane do dodatkowego przekazywania sprawozdań finansowych do naczelników urzędów skarbowych.

Osoby prawne niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. organizacje, fundacje, koła gospodyń wiejskich, OSP – nieprowadzące działalności gospodarczej) mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w dowolnej elektronicznej formie (pdf., doc., jpg. lub za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe w formie xml), następnie podpisać je bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przekazać bezpośrednio do urzędu skarbowego z wykorzystaniem e-PUAP lub na nośniku danych (np. pendrive).

Kolejna grupa przedsiębiorców (spółek, ale też organizacji zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, czy OSP) uzyskuje więc wsparcie MF w wywiązaniu się z ustawowych obowiązków.

Sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) po 1 października 2018 r. 

Sporządzanie

Forma – zmiany (z papierowej na elektroniczną):

 • PSR - sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej jednostki CIT niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nie prowadzące działalności gospodarczej, np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe);

 • MSR - sprawozdanie finansowe sporządzane w strukturze logicznej oraz formacie (które są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów) - przez:

  • przedsiębiorców – podatników PIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą);

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (prowadzące działalność gospodarczą).

Terminy – bez zmian: sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (jeśli jednostka rozlicza się zgodnie z rokiem kalendarzowym – do 31.03 roku następnego).

Podpisywanie

Kto – bez zmian: sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu

Jak – zmiany (z podpisu własnoręcznego na elektroniczny):

 • kwalifikowany podpis elektroniczny (odpłatny, nabywany komercyjnie) lub

 • podpis zaufany (bezpłatny, poprzez ePUAP).

Zatwierdzanie

Bez zmian (nie wymagana jest forma elektroniczna): roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (jeśli jednostka rozlicza się zgodnie z rokiem kalendarzowym – do 30.06 roku następnego).

Przekazywanie /składanie

Co – bez zmian: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek - które są do tego zobowiązane - także sprawozdanie z działalności.

Jak – zmiany (z papierowej na elektroniczną) i gdzie:

 • przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS – wyłącznie do KRS: https://ekrs.ms.gov.pl (15 dni od zatwierdzenia - jeśli jednostka rozlicza się zgodnie z rokiem kalendarzowym – do 15.07 roku następnego);
 • przedsiębiorcy – podatnicy PIT – do Szefa KAS (do 30 kwietnia roku następnego);
 • podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS – do urzędu skarbowego np. na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego (ePUAP) albo dostarczając do urzędu na elektronicznym nośniku danych skarbowego (10 dni od zatwierdzenia).

Narzędzia udostępniane przez MF/KAS:

 • dla przedsiębiorców – podatników PIT – składających sprawozdania do Szefa KAS – od 1 października 2018 r.:
  • aplikacja e-Sprawozdania finansowe pozwalająca na sporządzenie sprawozdania zgodnie z opublikowaną strukturą logiczną, podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wielopodpis) oraz wysyłkę do Szefa KAS,
  • interfejs programistyczny API do oprogramowania komercyjnego pozwalający na wysyłkę sprawozdania do Szefa KAS;
 • dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – składających sprawozdania do KRS: https://ekrs.ms.gov.pl – od 13 marca 2019 r.;
 • dla podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – składających sprawozdania do urzędu skarbowego – od 13 marca 2019 r.: aplikacja e-Sprawozdania finansowe pozwalająca na sporządzenie sprawozdania zgodnie z opublikowaną strukturą logiczną (w przypadku podatników CIT możliwość wykorzystywania), podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wielopodpis), ale bez możliwości wysyłki do właściwego organu.

Dostęp do narzędzi udostępnianych przez MF/KAS oraz informacji o sprawozdaniach finansowych: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/

Ułatwienia w składaniu CIT-8

Aktualnie MF pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań, które ułatwią najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań podatkowych.

Jednym z nich ma być projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych i niepełniących funkcji płatnika dla osób fizycznych. Zgodnie z projektem planuje się wydłużenie terminu do złożenia CIT-8 dla takich podatników do 31 października 2019 r.

Odnośnie obowiązku składania CIT-8 wyłącznie w formie elektronicznej wskazać należy, że zgodnie z art. 27 ust. 1c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o CIT”, na podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych spoczywa obowiązek składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB) za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników niezależnie od tego, dla jakiej liczby osób fizycznych pełnią funkcję płatnika.

Do końca 2018 r. istniała możliwość składnia zeznań w formie dokumentu pisemnego przez podatników CIT pełniących równocześnie funkcję płatnika dla nie więcej niż 5 podatników podatku dochodowego od osób prawnych (z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia) lub nie pełniących w ogóle funkcji płatnika w odniesieniu do osób fizycznych.

Powyższa zmiana stanu prawnego w zakresie formy składania zeznań CIT stanowi następstwo zmiany (wprowadzonej ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2126), z mocą obowiązującą od 1 stycznia br., brzmienia art. 45ba ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej „ustawą o PIT”, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm., w świetle której roczne informacje i deklaracje dotyczące osób fizycznych składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Analogiczne uprawnienie obowiązywało na gruncie przepisów ustawy o CIT i skierowane było w treści art. 27a do podmiotów zwolnionych z obowiązku składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 45ba ustawy o PIT w ówczesnym brzmieniu.

W świetle przedstawionych okoliczności z 1 stycznia br. przestała funkcjonować w obrocie prawnym podstawa prawna – do której odwołuje się art. 27a ustawy o CIT – określająca sytuację, uprawniającą do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w formie dokumentu pisemnego. Oznacza to, iż na podatniku CIT spoczywa obowiązek opatrzenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź wyznaczenia w tym celu pełnomocnika.

W przypadku utrudnień związanych z realizacją przez podatnika CIT ww. obowiązku podpisania zeznania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego możliwe jest zlecenie tej czynności do wykonania innemu podmiotowi działającemu w imieniu i na rzecz podatnika, np. biuru rachunkowemu lub organizacji non-profit posiadającej podpis kwalifikowany.

W takim przypadku zeznania CIT, mogą być podpisane przez wyznaczonego w tym celu pełnomocnika. Kwestię tę reguluje art. 80a Ordynacji podatkowej zgodnie z którym, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. Może być ono złożone również w formie dokumentu elektronicznego (w tym przypadku adresatem jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej). Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), jak również wzór zawiadomienia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa (OPL-1) określa rozporządzenie Ministra Finansów (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw, Dz.U. z 2018 r. poz. 562).

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej minimalizuje obciążenia finansowe, bowiem czynność ta zwolniona jest z opłaty skarbowej, o czym stanowi załącznik do ustawy z16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

Aktualnie w Ministerstwie Finansów analizowane są możliwości wprowadzenia rozwiązań, zarówno na poziomie systemowym jak i technicznym, które ułatwią małym podmiotom (podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych), wywiązywanie się przez nich z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Jednym z efektów prowadzonych analiz jest procedowany obecnie projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 do 31 października 2019 r. i obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed1 lipca 2019 r., osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nieobowiązanych w roku podatkowym, za które ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT (art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy o PIT).

Rozporządzenie to powinno zostać wydane w ciągu najbliższych dni. Celem wskazanych działań jest wsparcie jednostek funkcjonujących w obrocie gospodarczym, w składaniu zeznań CIT-8.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika