Pozostałe

Gmina

Pozostałe

Nowe umiejętności na rzecz nowych miejsc pracy

Strona 1 z 3

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w nawiązaniu do opinii nt. Komunikatu Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności na rzecz nowych miejsc pracy" wyraziła swoje poparcie dla jego wskazań. Pragniemy jednak uzupełnić nasze wcześniejsze stanowisko o poniższe uwagi.

W Polsce zaniechano prognozowania popytu na pracę, tak w wymiarze ogólnym, jak też sektorowo/branżowym i zawodowym. Badania te były prowadzone do 2004 r. Niestety w obecnej chwili ich nie ma. Uważamy, że nie należałoby w takiej sytuacji opierać się wyłącznie na ewentualnych prognozach europejskich, gdyby takie powstały. Przy zastosowaniu jedynie prognoz unijnych, istnieje niebezpieczeństwo, że prognozy będą silnie eksponowały popyt specyficzny dla największych i najsilniejszych gospodarek. Kierowanie się tymi prognozami w kształtowaniu sfery kształcenia może negatywnie skutkować dla krajowego rynku pracy. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo ponoszenia wysokich kosztów edukacji bez krajowej potrzeby po stronie popytu na pracę. W chwili obecnej kształcimy stosunkowo wiele osób na kierunkach wysoko kosztowych np. medycznych, a efekty tego kształcenia są widoczne w krajach zamożniejszych w postaci masowego podejmowania tam pracy przez naszych absolwentów.

W najbardziej rozbudowanych wersjach polskie prognozy zapotrzebowania na zawody, robione przed rokiem 2004 były dość szczegółowe (maksymalnie nawet dla 362 zawodów). Jednak ich aktualność w większości przypadków już jest nieadekwatna - horyzont maksymalnie sięgał do 2010.

Niemniej z tych dawniejszych prac i z innych badań można wysnuć ważne wnioski.

 • Do 2020 r. nastąpi na rynku pracy znaczny ubytek osób z powodu przechodzenia na emeryturę, głównie z racji ciągle jeszcze trwającego wchodzenia w wiek emerytalny liczebnego, powojennego wyżu demograficznego i równoczesnego wchodzenia na rynek pracy mało licznych roczników młodzieży. Polska rzeczywistość w tym zakresie okazała się bardziej dotkliwa niż tylko to, co wynikało z trendów demograficznych, a to z powodu utrzymywania wcześniejszych emerytur aż do poprzedniego roku w powszechnym systemie emerytalnym i nie zniesienia ich w systemie ubezpieczeń emerytalnych dla służb mundurowych i górników.

 • Polski nie cechuje dynamiczny rozwój popytu na pracę, ale sądząc z doświadczeń (i opierając się na teorii konwergencji) możemy liczyć na silniejszy wzrost PKB niż średnio w Europie i na dynamiczniejszy wzrost popytu na pracę (również z powodu relatywnie niskich kosztów pracy zwłaszcza jednostkowych).

  Tym samym przyrost miejsc pracy netto może być stosunkowo wysoki, np. w latach ożywienia 2004-2007 liczba pracujących wzrosła o ok. milion. Należy więc liczyć się ze wzrostem zapotrzebowania netto na nowych pracowników. Przy stopniowej poprawie koniunktury po 2010 w perspektywie kolejnych 10 lat zwiększenie zapotrzebowania na pracowników może wynieść poza rolnictwem nawet 2-3 mln osób.

 • Przemysł ustabilizował swój udział w zatrudnieniu na poziomie 28,5% (2007 r.) - w okresach dekoniunktury ten udział maleje, w okresie prosperity zwiększa się. Wydaje się, że zasadniczy okres spadku działalności przemysłowej mamy za sobą. Wprawdzie nastąpiło rozdrobnienie firm przemysłowych - wiele z nich to dość małe warsztaty i fabryki, niemniej niskie koszty pracy pozwalają przypuszczać, że one utrzymają się na rynku, ponieważ mamy przewagę komparatywną w handlu z krajami UE wyrobami stosunkowo pracochłonnymi (potwierdzają to badania nad handlem zagranicznym). Jednak struktura wytwarzania wewnątrz przemysłu zmienia się i te zmiany będzie pogłębiać np. polityka odchodzenia od dotychczasowych sposobów zaopatrywania w energię.

 • Mamy stosunkowo mały udział zatrudnienia w przemyśle nowych technologii, jak też mały udział w produkcji korzystającej z zupełnie nowych technologii - a mimo to w Polsce podjęto kształcenie w niektórych z nich. Jednocześnie pojawiły się głosy, że odpowiednio wykształceni młodzi ludzie nie znajdują w kraju zastosowania dla swoich kwalifikacji, dotyczy to np. biotechnologii. Z drugiej strony, bez rozwoju kadr w określonych dziedzinach, nie rozwinie się u nas nowoczesny przemysł np. nie mamy produkcji wykorzystującej nanotechnologię i nie będą się one rozwinąć, jeśli nie zainwestujemy wcześniej w rozwój kadr. Jednak, aby wiedzieć jakie dziedziny kształcenia będą wykorzystane w przyszłości, trzeba dysponować prognozami i strategią rozwoju np. w wymiarze branżowym. W Polsce niestety nie istnieje taka sektorowo-branżowa strategia.

 • Podobne zjawiska, dotyczące rozwoju nowoczesnych kwalifikacji, występują w szybko rozwijających się usługach, np. o usługach z zakresu obsługi nieruchomości i firm, w tym księgowych, informatycznych, marketingowych, projektowych i usług softwarowych; usługach medycznych i pielęgnacyjnych, a także usługach edukacyjnych. Rozwojowi tych usług sprzyja znaczny postęp w kształceniu w odpowiednich do nich dziedzinach, głównie na poziomie wyższym. Jako kraj mamy tu pewien potencjał i tym bardziej uważamy, że warto go rozwijać. Nie są to jeszcze wiodące technologicznie usługi, ale wydaje się, że warto inwestować w wykształcenie kadr dla nich.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.9.2018

  Polska Strefa Inwestycji gotowa

  5 września weszły w życie akty wykonawcze do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają już możliwość ubiegania się o wsparcie na realizację (...)

 • 27.7.2018

  Nowy typ środowiskowego domu samopomocy

  Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) dla osób ze spektrum autyzmu, ułatwienia dla osób z spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami już przebywających (...)

 • 4.1.2017

  Świadectwo pracy (zmiany od 2017) - treść, tryb wydawania i prostowania, sposób wypełniania

  Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Jaka powinna być treść świadectwa pracy? Co pracodawca ma obowiązek wpisać w (...)

 • 28.10.2017

  Jak chronione są miejsca pracy?

  Celem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy jest umożliwienie przedsiębiorcom skorzystania ze wsparcia polegającego na finansowaniu z Funduszu Gwarantowanych (...)

 • 9.8.2018

  Więcej miejsc na kierunkach lekarskich

  Kolejny raz Ministerstwo Zdrowia zwiększa liczbę miejsc na studiach medycznych. 19 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. Zakłada ono, że w roku akademickim 2018/2019 limit miejsc (...)