Pozostałe

Nowe wykazy leków refundowanych i leczenie chorób rzadkich

W dniu 24 listopada 2008 roku Minister Zdrowia Ewa Kopacz przedstawiła propozycje zmian na listach leków refundowanych. Dzięki nim pacjenci skorzystają, m.in. z ponad 200 nowych leków generycznych, zwiększy się dostępność do nowoczesnych leków, a pacjenci cierpiący na cukrzycę, leczeni insuliną zapłacą mniej za leki.
Zgodnie z podjętym zobowiązaniem oraz rekomendacjami zespołu ds. chorób rzadkich, Minister Zdrowia zdecydowała o sfinansowaniu leczenia 4 kolejnych chorób rzadkich.
Proponowane zmiany są konsekwentną realizacją założonej strategii zwiększania dostępności leków dla pacjentów - ze szczególnym uwzględnieniem chorych, cierpiących na choroby rzadkie i choroby przewlekłe.
CHOROBY RZADKIE:

Decyzją Ministra Zdrowia zostało objęte finansowaniem ze środków publicznych leczenie następujących chorób rzadkich:

1. Choroba Pompe'go - metaboliczna choroba mięśni leczona produktem leczniczym Myozyme,
Roczny koszt terapii dla 18 pacjentów: 7,4 mln PLN
2. Mukopolisacharydoza typ VI, choroba Maroteaux-Lamy - leczona produktem leczniczym Naglazyme
Roczny koszt terapii dla 3 pacjentów wynosi: ok. 2,2 mln PLN
3. Mukopolisacharydoza typ II, Zespól Huntera - choroba genetyczna leczona produktem leczniczym Elaprase
Roczny koszt leczenia 24 pacjentów wynosi: ok. 30 mln PLN.
4. Leczenie zaburzeń wzrostu u dzieci w wieku 2-16 lat z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGFD-1) leczona produktem leczniczym Increlex
Docelowa populacja chorych z ciężkim IGFD-1 w Polsce około 150 osób.
Wydatki płatnika publicznego w pierwszym roku wyniosą: ok. 2 mln PLN.
Powyższe jednostki chorobowe w zakresie chorób rzadkich decyzją Ministra Zdrowia objęte zostaną programami terapeutycznymi finansowanymi przez NFZ.
5. Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) - w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)
Wydatki w 2009 roku oszacowano na 9 mln PLN.


LISTY LEKÓW REFUNDOWANYCH

I. Nowe jednostki chorobowe w wykazie chorób przewlekłych:
1. „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia".
Umieszczenie leku Concerta w wykazie leków stosowanych w chorobach przewlekłych wydawanych z odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł.
Szacunkowe roczne skutki wprowadzenia Concerty do wykazu z odpłatnością ryczałtową, będą wynosiły ok. 26 mln zł.
2. „Choroba Leśniowskiego-Crohna" - za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł.
Do tej jednostki zostaną przypisane leki z grupy:
- Mesalazyna i Sulfasalazyna oraz
- leki immunosupresyjne - Methotreksat
Przy założeniu populacji pacjentów ok. 1500 osób szacuje się, iż wydatki wyniosą ok. 10 mln zł.
3. „Wrzodziejące zapalenie jelita grubego" - za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł
Do tej jednostki zostaną przypisane leki z grupy:
- Mesalazyna i Sulfasalazyna oraz
- leki immunosupresyjne - Methotreksat
Przy założeniu populacji pacjentów ok. 2500 osób szacuje się, iż wydatki budżetowe wyniosą ok. 17 mln zł.
4. „Przerost gruczołu krokowego"- za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł.
Do tej jednostki dopisane zostaną leki z grupy substancji czynnych: alfuzosinum, doxazosinum, tamsulosinum i terazosinum,
Prognozowane roczne koszty refundacji w 2009 roku, przy odpłatności ryczałtowej wyniosą ok. 190 mln zł.
Szacowany wzrost wydatków NFZ o ok. 20 mln zł w skali roku.
5. „Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli"
Utworzone w miejsce dotychczasowych wskazań refundacyjnych „astma, przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne" oraz „przewlekła obturacyjna choroba płuc".

a. leki zawierające ipratropii bromidum będą dostępne za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł.
Szacuje się, iż zmiana spowoduje wzrost refundacji o ok. 6,3 mln PLN
b. krótkodziałające β2-mimetyki oraz teofilina będą dostępne za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł
c. produkty lecznicze substancji beclometason oraz budesonid zostają dopisane do wykazu leków uzupełniających wydawanych z odpłatnością w wysokości 30%
d. Wprowadzenie na wykazy leków refundowanych wziewnych produktów złożonych (combo): SERETIDE, SYMBICORT TURBUHALER, BERODUAL.
6. „Ciężka postać POChP dla pacjentów z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV < 50% i ujemną próbą rozkurczową".
Do jednostki zostanie przypisany produkt leczniczy Spiriva - za odpłatnością ryczałtową. Lek Spirvia zostanie dopisany również do listy uzupełniającej za odpłatnością 30%.
Szacuje się, iż przy zakładanej populacji 25 % ogółu pacjentów przedmiotowa zmiana spowoduje wzrost wydatków NFZ o ok. 2,2 mln zł.
II. Dopisanie do wykazu leków refundowanych 12 nowoczesnych produktów we wskazaniu „fenyloketonuria".
Szacunkowy wzrost wydatków z tego tytułu szacowany jest na ok. 34 mln zł.
III. Wprowadzenie na wykazy leków refundowanych produktów złożonych z dwóch substancji już obecnych na wykazach.
1. Jaskra - 3 nowe pozycje,
2. Choroby krążenia - 11 nowych pozycji,
3. Choroby układu oddechowego - 10 nowych pozycji
IV. Zmiana poziomu odpłatności.
Jaskra - leki będą wydawane za odpłatnością ryczałtową w wysokości 3,20 zł.


Zmiana będzie skutkowała wzrostem wydatków NFZ o ok. 23, 5 mln zł w skali roku, czyli o ok. 25%.

V. Zmiany limitów w obrębie listy leków refundowanych.
Cukrzyca
a. W grupie insulin ustalono maksymalne odpłatności dla pacjenta na trzech poziomach: 3,2 zł, 10 zł oraz 15 zł
Zmiana spowoduje skutki finansowe w wysokości ok. 64 mln. PLN
b. Zmniejszenie odpłatności pacjentów do testów paskowych do oznaczania glukozy we krwi. Zmiany powyższe zmniejszą obciążenia finansowe pacjentów cierpiących na cukrzycę leczonych insuliną, niezależnie od rodzaju przyjmowanej insuliny.
Wydatki refundacyjne NFZ wzrosną o ok. 18 mln zł
VI. Nowe leki generyczne.
W wykazach znajdą się 202 nowe leki generyczne.
VII. Nowocześniejsze postaci leków zawierających substancje już obecne na wykazach leków refundowanych.
Do wykazów zostają dopisane 3 pozycje lekowe z nowymi postaciami
VIII. Obniżki cen urzędowych.
Obniżenie cen urzędowych dla 16 pozycji lekowych (załącznik).
IX. Uporządkowania w wykazach leków refundowanych.
Na wniosek podmiotów odpowiedzialnych z wykazów leków refundowanych usuniętych zostanie 65 produktów leczniczych. Wnioski o usunięcie związane są z nieobecnością leku w obrocie.
X. Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla produktu leczniczego Zyllt.


Szacunkowe dane zakładają, iż:

1. zmiany w obrębie list leków refundowanych spowodują wzrost wydatków budżetowych o ok. 200 mln zł rocznie.
2. finansowanie czterech chorób rzadkich oraz objęcie finansowaniem leczenia AMD (wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej) spowoduje wzrost wydatków budżetowych o ok. 50 mln zł rocznie.

/-/ Jakub Gołąb

źródło: www.mzios.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY