Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja trafi do podpisu prezydenta

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa trafi do podpisu prezydenta.

 W czwartek Sejm odrzucił poprawki Senatu do tej ustawy.

Porady prawne

Jakie zmiany przewiduje?

Nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy. Do ustawy wprowadzony został przepis, który umożliwi podmiotom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy złożenie powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy, jeśli z jakiegoś powodu nie zrobili tego wcześniej. Z przepisu tego będą mogli skorzystać ci pracodawcy, którzy dopełnili wszystkich formalności związanych z powierzeniem pracy poza założeniem powiadomienia lub złożyli je po terminie.

Celem nowych przepisów jest również zagwarantowanie cudzoziemcowi pracy na warunkach nie gorszych niż wskazane w powiadomieniu. Nakładają także na pracodawcę obowiązek przestrzegania określonego wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia za wykonaną pracę, które to warunki powinny zostać obligatoryjnie wskazane w powiadomieniu.

Nowelizacja rozszerza także katalog warunków wskazywanych na powiadomieniu o najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec oraz wymiar czasu pracy lub liczbę godzin w tygodniu lub miesiącu.

W ustawie wprowadzone zostały kolejne instrumenty mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy wejście na polski rynek pracy, zwiększenie ich aktywizacji zawodowej, integracji i aktywności społecznej.

Wprowadzone zostaną szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy wykonujących zawody medyczne. Uprawnionymi do skorzystania z takich środków będą obywatele Ukrainy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych w zawodzie lekarza, pielęgniarki lub położnej. Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać do ministra właściwego do spraw pracy okręgowe izby lekarskie oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

Wprowadzone będą również szkolenia grupowe z języka polskiego dla bezrobotnych i poszukujących pracy cudzoziemców. W ustawie określa się limit środków przeznaczonych na szkolenie jednej osoby wynoszący 2 tys. zł na jednego cudzoziemca. Limit ten będzie mógł być zwiększony do 3 tys. w przypadku szkoleń z polskiego języka branżowego. Cudzoziemiec może wziąć udział w jednym szkoleniu. Szkolenia z języka polskiego będą finansowane z Funduszu Pracy.

Nowelizacja uelastycznia także instrument dotyczący szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zmiana polega na rezygnacji z zasady mówiącej o tym, że szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy ma obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin w tygodniu.

Ponadto nowelizacja ułatwia podejmowanie pracy w domach pomocy społecznej oraz jednostce wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wprowadzony zostanie nowy instrument, który będzie umożliwiał refundację tym podmiotom części albo całości kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Refundacja kosztów pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy obowiązywała będzie przez 12 miesięcy.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika