e-prawnik.pl Porady prawne

Inwestycje

Pozostałe

Kredyty i pożyczki

Wsparcie finansowe armatorów śródlądowych

22.9.2019

Ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym ma zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów w zakresie pomocy publicznej w stosunku do regulacji Unii Europejskiej, polegających m.in. na: rozszerzeniu listy beneficjentów Funduszu Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ) o podmioty z krajów członkowskich UE, ograniczeniu w przepisach wysokości pomocy do kwoty de minimis, usunięciu mechanizmu wypłaty środków finansowych z FŻŚ za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji.

Co przewiduje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym?

Ustawa określa zasady udzielania wsparcia finansowego armatorom śródlądowym oraz funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego.

Przewiduje, że armatorzy statków pasażerskich i utrzymaniowo-technicznych będą mogli ubiegać się o kredyt preferencyjny na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, a także o refinansowanie zakupu składników wyposażenia statków, jeżeli w danym roku kalendarzowym przewidziano środki na ten cel w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej.

Nowe przepisy wdrażają zalecenia Komisji Europejskiej, aby prawidłowo stosować przepisy dotyczące pomocy publicznej odnośnie działalności Funduszu Żeglugi Śródlądowej. Rozszerzono listę beneficjentów tego funduszu o podmioty z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ograniczono wysokość pomocy do kwoty de minimis, zrezygnowano z możliwości wypłaty środków finansowych z funduszu za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji, zniesiono też przepisy dotyczące pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej. Fundusz Rezerwowy składać się ma z 3 odrębnych rachunków: dla statków do przewozów ładunków suchych, zbiornikowców oraz pchaczy.

Zgodnie z przedmiotową ustawą, Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek armatora, będzie udzielał kredytu preferencyjnego na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, w sposób i na zasadach określonych w Prawie bankowym. Wysokość oprocentowania kredytu preferencyjnego wyniesie 0,4 stopy redyskonta weksli określanej przez Narodowy Bank Polski. O udzielenie kredytu preferencyjnego będzie się mógł ubiegać armator:

 1.  wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na:

a) przewozie ładunków,

b) wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych,

c) przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów;

 2.  nieposiadający zaległości z tytułu:

a) podatków stanowiących dochód budżetu państwa,

b) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

c) opłat i kar pieniężnych stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 3.  posiadający zdolność kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

 4.  który przeznaczy kredyt preferencyjny na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, innego niż mały statek;

 5.  który wykaże planowany efekt ekologiczny lub planowany pozytywny efekt ekonomiczny;

 6.  który w okresie obowiązywania umowy kredytu preferencyjnego nie zbył statku, na którego zakup, modernizację lub remont uzyskał kredyt. 

Ustawa określa także zasady umarzania kredytu preferencyjnego (całości lub części), po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie.

Ponadto zgodnie z przedmiotową ustawą, armatorom będzie można refinansować zakup środków ratunkowych, oznakowania nawigacyjnego, środków sygnałowych, środków łączności radiotelefonicznej, urządzeń nawigacyjnych oraz urządzeń wykorzystujących nowe technologie na statkach – jeżeli w danym roku kalendarzowym przewidziano środki przeznaczone na ten cel w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej.

Ustawa stanowi, że Fundusz Żeglugi Śródlądowej, działający na podstawie dotychczasowych przepisów, z dniem wejścia w życie omawianej ustawy staje się Funduszem Żeglugi Śródlądowej, o którym mowa w jej postanowieniach.

W Banku Gospodarstwa Krajowego będzie prowadzony także Fundusz Rezerwowy, uruchamiany w przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 718/1999 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej. Fundusz Rezerwowy składać się ma z trzech odrębnych rachunków dla: statków do przewozów ładunków suchych, zbiornikowców oraz pchaczy.

Przy ministrze właściwym do spraw żeglugi śródlądowej zostanie powołana Rada Żeglugi Śródlądowej jako organ opiniodawczo-doradczy. Ustawa wprowadza możliwość nałożenia kary administracyjnej na armatora za naruszenie wskazanych obowiązków wynikających z ustawy.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej do wystąpienia do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu rozwiązania dotychczasowej umowy oraz w celu zawarcia umowy  w sprawie obsługi Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz umowy w sprawie obsługi Funduszu Rezerwowego – który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ