Ochrona roślin i gatunków leśnych. Jest nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma przyczynić się do zwiększenia przejrzystości przepisów, a także rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne Prezydent podpisał ją 16 kwietnia, a nowe regulacje wejdą w życie po 30 dniach od publikacji.

Przyjęte w nowelizacji zmiany polegają m.in na wprowadzeniu zasady, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III (a więc niezależnie od powierzchni tych gruntów) wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zmiana ta jest o tyle istotna, że wymóg uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi będzie obecnie dotyczyć wszystkich gruntów, a nie tylko tych o powierzchni powyżej 0,5 ha, tak jak to było określone dotychczas. Wynika to z faktu, iż uznano, że należy poddać wzmocnionej ochronie możliwość przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych o najwyższych klasach bonitacyjnych.

Ponadto dotychczasowe brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych stanowiące, iż zgody ministra wymaga przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I-lII jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha powodowało podejmowanie działań zmierzających do obchodzenia konieczności uzyskiwania zgody ministra na takie wyłączenie poprzez dokonywanie podziału większych nieruchomości na działki nie przekraczające powierzchni 0,5 ha i przekształcaniu ich na grunty o innym charakterze niż rolne. Jednocześnie wprowadzona obecnie zmiana w znacznej mierze ograniczy możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla wszystkich gruntów rolnych klas I - Ml, ze względu na treść art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto stroną postępowań w sprawie o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych I leśnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Tym samym przesądzono, że stroną takiego postępowania nie może być właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.

Oprócz tego nowelizacja rozstrzyga, że dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych są także odsetki od wskazanych w art. 22b ust. 1 ustawy należności i opłat. Przesądza też o tym, że dochody budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publiczno-prawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Marszałek województwa jest natomiast organem właściwym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany w ochronie prawnej odmian roślin

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin wprowadza nowe rozwiązania w relacjach pomiędzy hodowcami oraz organizacjami hodowców a posiadaczami (...)

 • Polskie produkty żywnościowe na rynkach pozaeuropejskich...

  Nowe przepisy mają pomóc rolnikom w spełnieniu wymagań importowych państw spoza UE dot. bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego.

 • Zmiany ustawy o ochronie roślin

  W rządowym projekcie przewidziano rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw trzecich (spoza Unii Europejskiej), dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów (...)

 • Zmiany dotyczące nawożenia

  Rozwój biogazowni rolniczych oraz potrzeba wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej (...)

 • Zmiana dotycząca opłaty emisyjnej

  Nowelizacja zaktualizowała kody w Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Usuwa tym samym wątpliwość co do możliwości poboru opłaty emisyjnej od dnia 1 stycznia (...)