Pozostałe

Pozostałe

Opinia dot. zmian w ustawie o doradztwie podatkowym

Poniżej przedstawiamy opinię PKPP Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.


Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym przewiduje w punkcie 15 zmiany do art. 21 ust. 1, które likwidują zakaz wykonywania przez doradcę podatkowego zawodu w spółce komandytowo-akcyjnej. W ocenie PKPP Lewiatan jest to zmiana w dobrym kierunku, gdyż taką możliwość rozszerzenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego o tę formę działalności prawno-organizacyjnej przewiduję dyrektywa usługowa. Jednak wydaje się również istotne, by wprowadzić do art. 27 zmiany, które dawałyby osobom posiadającym uprawnienia doradcy podatkowego, możliwość świadczenia usług na rzecz firm, w których są zatrudnieni, bez konieczności zawieszenia wykonywania zawodu (w obecnym stanie prawnym takie zawieszenie jest obligatoryjne).

Dlatego też proponujemy w art. 27 ust. 1 dodać pkt. 3 w brzmieniu:
3) „osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w pkt 2, pod warunkiem że doradztwo podatkowe świadczy wyłącznie na rzecz tego podmiotu."

Uzasadnienie:
Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie wykonywania czynności doradztwa podatkowego doradcom podatkowym zatrudnionym na umowę o pracę przez podmiot, który sam nie jest uprawniony do świadczenia takiego doradztwa innym podmiotom. Zakres wykonywanych czynności byłby jednak bardzo zawężony - jedynie do doradztwa na rzecz swojego pracodawcy. Doradcę takiego dotyczyłyby wszystkie pozostałe prawa i obowiązki nałożone przez ustawę. Efektem proponowanej zmiany byłoby zbliżenie statusu doradcy podatkowego zatrudnionego w firmie „niedoradczej" (wykonującego pracę wyłącznie na rzecz swojego pracodawcy) do statusu radcy prawnego.
Jednocześnie proponujemy, by taka „forma" wykonywania zawodu doradcy podatkowego podlegała obowiązkowi informacyjnemu, tzn. by każdy doradca, zatrudniony na umowę o pracę był zobowiązany do złożenia oświadczenia do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ponadto fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz wynikające z tego podporządkowanie organizacyjne nie pozbawiałoby doradcy niezależności w wykonywaniu swojego zawodu. Tą niezależność gwarantować ma zawarcie w umowie określonych standardowych klauzul przyjętych przez samorząd doradców podatkowych. Ponadto należy również pamiętać, że niezależność wykonywania zawodu doradcy będzie wiązała się nadal z ustawowym obowiązkiem ubezpieczenia w zakresie OC, pomimo istnienia stosunku pracy pomiędzy doradcą a pracodawcą.

Jednocześnie PKPP Lewiatan uważa, iż nie właściwe jest stosowanie do ww. formy wykonywania zawodu doradcy podatkowego odpowiedzialności za szkodę na zasadach analogicznych jakie przewiduje kodeks pracy. Gdyby jednak doradca zatrudniony u pracodawcy na umowę o pracę wybrał tę formę odpowiedzialności za wykonywane obowiązki, zastosowanie do niego miałby obowiązujące przepisy dające możliwość zawieszenia wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz brak obowiązku ubezpieczenia OC.

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.7.2018

  Doradcy podatkowi - więcej kompetencji i po aplikacji?

  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przygotowała i przekazała do Ministerstwa Finansów projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.

 • 18.6.2013

  Na czym polega tajemnica zawodowa doradcy podatkowego?

  Z natury zawodu doradcy podatkowego (reprezentującego tzw. „zawód prawniczy”) wynika, że jest on powiernikiem tajemnic klientów, jak adwokaci i radcy prawni. Bez zagwarantowania poufności (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • 14.11.2012

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

  W dniu 11 listopada 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 24 października 2012 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)

 • 24.12.2017

  Poprawa spójności terminologicznej systemu prawnego

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego ma celu dokonanie zmian w innych aktach prawnych, dostosowujących terminologię do aktualnego (...)