e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek VAT i akcyza

Pozostałe

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

14.4.2021

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przenosi na Ministra Finansów właściwość co do interpretowania przepisów dotyczących opłat „cukrowej” i „małpkowej”. Dyrektor KIS będzie wydawał interpretacje indywidualne w zakresie obu opłat. Przepisy określają również terminy i sposób procedowania wniosków o interpretacje, które zostały złożone do innych organów. Zmiana jest odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców niejasności dotyczące organu odpowiedzialnego za interpretowanie tych przepisów.

 

Zmiana właściwości

Prezydent RP podpisał 8 kwietnia ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje m.in. przepisy ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja zmienia właściwość w zakresie interpretacji przepisów i przenosi ją z Ministerstwa Zdrowia, do Ministerstwa Finansów.

- "Opłata cukrowa to nowa danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku. W intencji Ministerstwa Zdrowia miała zachęcić producentów do zmniejszenia w napojach ilości substancji słodzących, a konsumentów - do wyboru zdrowszych produktów. Ma ona zatem na celu nie pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu, a zmianę nawyków społeczeństwa. Dane na temat sprzedaży słodzonych napojów wskazują, że spełnia ona swoje zadanie. Teraz właściwe do interpretacji jej postanowień będzie Ministerstwo Finansów" – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Ustawa przewiduje między innymi, że do obu opłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przy czym uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio:

 • Naczelnikowi Urzędu Skarbowego,
 • Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej,
 • Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej,
 • Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

- "Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako organ Krajowej Administracji Skarbowej, którego zadaniem jest zapewnienie jednolitego i powszechnego dostępu do informacji podatkowej i celnej oraz prowadzący sprawy dotyczące interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, na mocy przyjętej nowelizacji, przejmie również obowiązki związane z udzielaniem informacji dot. opłaty od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz opłaty za zezwolenie, o której mowa w art. 9 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" – podkreśliła wiceminister finansów Anna Chałupa.

Nowelizacja jest odpowiedzią na liczne wnioski przedsiębiorców, którzy mając wiele pytań o kwalifikację produktów i interpretację ich rozliczania, zwracali się zarówno do Ministerstwa Zdrowa jak i do Krajowej Informacji Skarbowej. Organem właściwym do wydania interpretacji indywidualnych w tym zakresie stał się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w trybie przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej.

- "Przeniesienie kompetencji do interpretowania przepisów o opłacie cukrowej na Ministra Finansów rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców i gwarantuje im bezpieczeństwo stosowania nowych regulacji. Ustawa określa również status i terminy realizacji składanych od stycznia wniosków o wydanie interpretacji. Niezależnie od trybu ich złożenia i organu do którego zostały skierowane, będą one teraz rozpoznawane przez Krajową Informację Skarbową w trybie określonym przez Ordynację podatkową" – dodał wiceminister Sarnowski.

W art. 32 znowelizowanej ustawy przewidziano następujące terminy na wydanie interpretacji indywidualnych:

 • 2 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu – w przypadku wniosków złożonych do 31 grudnia 2020 r.
 • 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu – w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Przepisy te wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy z 30 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw.

Co przewiduje ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw?

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy; ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim; ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym; ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej; ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi; ustawie z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;  ustawie z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw oraz w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.

Głównym celem ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami. Ustawa implementuje także postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2019/475 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE (Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 42). Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą m.in.:

 1. instytucji wiążącej informacji akcyzowej;
 2. zasad opodatkowania suszu tytoniowego;
 3. warunków, które muszą być spełnione przy korzystaniu ze zwolnień od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych oraz w leśnictwie;
 4. warunków niezbędnych dla zastosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów żeglugi;
 5. katalogu przesłanek uzasadniających wydanie określonych decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego;
 6. zwolnienia podmiotu prowadzącego skład podatkowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego;
 7. zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej;
 8. opodatkowania akcyzą obrotu samochodami osobowymi;
 9. obowiązków instrumentalnych podatników akcyzy.

Do najistotniejszych zmian w zakresie pozostałych ustaw należy zaliczyć:

 1. zmiany dotyczące opłat uiszczanych na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 2. penalizację nowych czynów oraz zmiany kar w Kodeksie karnym skarbowym;
 3. modyfikację zasad badania olejów napędowych wprowadzanych do obrotu na stacjach paliwowych oraz gromadzonych w stacjach zakładowych;
 4. zmiany dotyczące tzw. opłaty cukrowej;
 5. przedłużenie terminów do realizacji niektórych obowiązków ciążących na podatnikach podatków dochodowych w związku z pandemią;
 6. upoważnienie ministra finansów do przekazania rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej uprawnionym jednostkom samorządu terytorialnego w terminach wcześniejszych niż określone w ustawie;
 7. rozszerzenie wykazu przedmiotów opłaty skarbowej o dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego albo samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t;
 8. zmiany dotyczące postępowań w sprawie nadania numeru schematu podatkowego;
 9. zmiany dotyczące systemu informatycznego prowadzonego przez prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., przy czym część przepisów wchodzi w życie w innych terminach, tj.: z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.; z dniem następującym po dniu ogłoszenia; po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia; po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; z dniem 1 lipca 2021 r.; z dniem 1 stycznia 2022 r.; z dniem 1 lipca 2022 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ