Podatek VAT i akcyza

Postępowanie podatkowe

Rachunki i rozliczenia

Dalsze przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Czemu ma służyć ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

Zasadniczym celem nowelizacji jest modyfikacja przepisów dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Zmiany mają służyć przeciwdziałaniu wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. 

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jakie zmiany przewidziano?

Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej obejmują:

 • zniesienie możliwości zaskarżenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres 72 godzin oraz doprecyzowanie przepisów określających datę upadku blokady; 
 • zmianę środka zaskarżenia blokady na okres do 3 miesięcy; 
 • zmiany w zakresie biegu terminów, tj. terminu do rozpatrzenia zażalenia przez Szefa KAS oraz terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 
 • stworzenie podstaw prawnych do przekazywania informacji o żądaniu lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez bank lub SKOK; 
 • rozszerzenie definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego; 
 • wprowadzenie definicji legalnej pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego; 
 • rozszerzenie zakresu danych przesyłanych przez banki i SKOK-i izbie rozliczeniowej; 
 • zmiany dotyczące przesyłania informacji o wskaźniku ryzyka; 
 • wprowadzenie przepisu stwarzającego podstawę prawną do przekazywania przez izbę rozliczeniową bankom i SKOK-om informacji o stwierdzonych rozbieżnościach pomiędzy danymi z banków lub SKOK-ów a danymi z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących przetwarzania informacji przez izbę rozliczeniową; 
 • rozszerzenie możliwości wypłaty środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na zaległe wynagrodzenia oraz wszystkie alimenty
 • zmiany dotyczące stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie kar pieniężnych.

 

Nowelizacja przewiduje np. informowanie klienta przez banki o zamrożeniu rachunku. Banki mają informować przedsiębiorcę o żądaniu lub dokonaniu blokady wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że dokonano blokady rachunków tego przedsiębiorcy na jego żądanie.

Nowelizacja rozszerza także zakres danych przesyłanych w trybie dziennym przez banki i SKOK-i w mechanizmie STIR o adresy IP, informacje o innych blokadach oraz zajęciach wierzytelności oraz o informacje o pełnomocnikach składających dyspozycje transakcji. Rozszerza definicję rachunku podmiotu kwalifikowanego o rachunek VAT i rachunek lokaty terminowej. Przewidziano także zmiany dotyczące zasad informowania klienta o tej blokadzie.

Ustawa przewiduje też zmiany dotyczące zakresu informacji ujawnianej w rejestrze podatników skreślonych. Dane te mają być rozszerzone, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z dniem następującym pod dniu ogłoszenia mają wejść w życie przede wszystkim te przepisy, które są związane z mechanizmem podzielonej płatności w VAT. Z dniem 1 października mają wejść w życie przepisy dotyczące sygnalizowania przez izbę rozliczeniową rozbieżności pomiędzy numerami z banków lub SKOK-ów a numerami z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Z kolei z dniem 1 lipca 2019 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące rozszerzenia definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego, przepisy rozszerzające katalog danych przesyłanych przez banki i SKOK-i do Szefa KAS za pośrednictwem STIR, a także przepisy o informowaniu przez bank lub SKOK o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady na wniosek podmiotu kwalifikowanego.

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY