Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT 2013. Darowizna zmniejszy podatek

Nie każda pozwoli jednak na obniżenie dochodu, od którego płacimy fiskusowi daninę.

W PIT za rok 2013 możesz odliczyć od dochodu darowizny, jakie przekazałeś na cele charytatywne w zeszłym roku.

Masz do tego prawo nawet wtedy, gdy dary nie trafiły do statusowej organizacji pożytku publicznego. Ważne jest przede wszystkim, by wsparły podmiot realizujący cele określone w ustawie.

Takim celem może być np. ochrona zwierząt, pomoc powodzianom czy organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Pełną listę podajemy w ramce na końcu tekstu.

Jednak nie wszystkie darowizny, nawet przekazane na wymienione w ramce cele, mogą podlegać odliczeniu. Przykładowo będzie to niemożliwe, gdy wsparcia udzielimy bezpośrednio potrzebującej tego osobie.

Najlepiej zatem sprawdzić, czy podmiot, któremu przekazaliśmy darowiznę jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Są tam wymienione np. stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje, szkoły publiczne czy kluby sportowe.

Nie odliczysz wszystkiego, co darowałeś

Niemożliwe jest odliczenie pełnej wartości przekazanych różnym podmiotom darowizn. Zgodnie z przepisami nie może to być więcej niż 6 procent naszego dochodu.

Musimy również pamiętać, że maksymalne odliczenie możliwe jest wtedy, gdy nie korzystamy z odliczenia innych darowizn. Wspomniany limit jest bowiem łączny dla darowizny krwi, na cele kultu religijnego oraz na rzecz pożytku publicznego.

Warto również wspomnieć, że korzystanie z omawianego odliczenia nie ma nic wspólnego z przekazywaniem 1 proc. podatku.

Oznacza to, że kiedy po wszystkich możliwych ulgach i odliczeniach wyliczymy nasz podatek, możemy dodatkowo przekazać 1 proc. Nasze wsparcie może trafić oczywiście do tego samego podmiotu, którego wsparliśmy wcześniej darowizną (pod warunkiem, że posiada on status organizacji pożytku publicznego).

Musisz udowodnić, że przekazałeś dary

Wspierając organizacje realizujące cele pożytku publicznego bezpiecznie zmniejszymy swój podatek, gdy zbierzemy odpowiednie dokumenty.

W przypadku wsparcia pieniężnego należy zachować dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Gdy udzielamy wsparcia rzeczowego pamiętajmy np. oświadczeniu lub umowie, w których wskazane zostaną nasze dane identyfikujące oraz darczyńcy, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Zebranej dokumentacji nie musimy składać razem z PIT za rok 2013. Okaże się ona przydatna podczas ewentualnej kontroli organu podatkowego. Na zweryfikowanie poprawności naszego rozliczenia urząd ma 5 lat (licząc od końca roku za który płacimy podatek). Oznacza to, że dokumenty dotyczące rozliczenia za 2013 rok należy przechowywać do 31 grudnia 2018 roku.

Odliczysz w PIT darowizny przekazane na cele:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ojciec

1.3.2012 8:8:25

Re: PIT 2011. Darowizna zmniejszy podatek

http://www.dzieciom.pl/6547

sewerer

17.2.2012 15:21:54

Re: PIT 2011. Darowizna zmniejszy podatek

Absolutnie! Nie będzie można bezpośrednio pomóc potrzebującej osobie, bo przecież musi na budżecie państwa i obywatelu zarobić pasożyt pośredniczący w przekazaniu pieniędzy potrzebującemu, np. Caritas! Zamiast wspierać potrzebującego, skazuję się na łaskę pasożyta, który część weźmie dla siebie, a resztę, w ramach pomocy, przeznaczy na budowę jakieś świątyni np. w Winnicy na Ukrainie. Taką pomoc możemy sobie darować i głęboko wsadzić w trzewia. A może po prostu dajmy odpisać od podatku nasze wydatki związane z zatrudnieniem przez nas osób z urzędu pracy? Wtenczas dajemy coś cennego, nie jałmużnę, nie karmimy pasożyta, a dajemy pracę, pozwalamy uwierzyć we własne siły obywatelowi i przeciwdziałamy kryzysowi. Ostatnio jedynymi odpisami są darowizny, jakby można było zbudować zdrowe państwo z niewielkiej grupy bogaczy, i ogromnej grupy bezrobotnych, których można utrzymać z okruchów chleba strącanych dobrowolnie z pańskich stołów. Wole zatem komunizm! Chiny od 1989 roku przeszły z XIX wieku w XXI, a myśmy się cofnęli z XX wieku w XIX - wieczny kapitalizm.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: