Rodzina 800+ przyjęta przez Sejm

Od przyszłego roku świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ wzrośnie do 800 zł miesięcznie. Sejm przyjął nowelizację.

Wyższe świadczenie wychowawcze

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci podnosi od 1 stycznia 2024 r.  wysokość świadczenia wychowawczego z 500 zł na 800 zł.

Zmiana wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego będzie dokonywana z urzędu i nie będzie wymagała wydania decyzji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni osobie pobierającej świadczenie wychowawcze informację o wysokości świadczenia wychowawczego na jej profilu informacyjnym. Informacja ta może zostać przesłana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobie pobierającej świadczenie wychowawcze na wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzyma wypłaty świadczenia wychowawczego.

Wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego w nowej wysokości nastąpi do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r.

W sprawach o świadczenie wychowawcze za okres do dnia 31 grudnia 2023 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

W związku z tymi zmianami Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię informacyjną, w ramach której m.in. w każdym województwie w najbliższych tygodniach będą odbywały się pikniki rodzinne.

Dodatkowo w trasę ruszyły dedykowane busy informacyjne „800+”, w których rodzice i opiekunowie również mogą zasięgnąć wiedzy na temat zmian w programie Rodzina 500+.

Porady prawne

Inne zmiany przewidziane w nowelizacji

Inne zmiany przewidziane w nowelizacji mają wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia. 

Przewidziano, iż minister właściwy do spraw rodziny, w zakresie adresu poczty elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej osoby otrzymującej świadczenie wychowawcze wskazanych we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, przetwarzają dane w celu przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla rodzin.

Minister właściwy do spraw rodziny, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może przekazywać osobie otrzymującej świadczenie wychowawcze, na wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego adres miejsca zamieszkania lub adres poczty elektronicznej, informacje związane z uprawnieniami dla rodzin.

W 2023 r. koszty obsługi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynoszą 0,15% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Według nowych przepisów do dnia 29 lutego 2024 r. do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z wdrożeniem realizacji i wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej wysokości nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia takiego zamówienia, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia, w której podaje:

  • nazwę i adres siedziby zamawiającego;
  • datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
  • opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
  • cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
  • okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
  • nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.
Porady prawne

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika