e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Postępowanie administracyjne

Rząd zatwierdził strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych

26.9.2008

Rada Ministrów zatwierdziła strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-2011.

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych jest, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalana co roku przez Ministra Finansów, przedkładana Radzie Ministrów do zatwierdzenia i przekładana Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej.

Dokument obejmuje horyzont trzech lat i zawiera strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz strategię oddziaływania na pozostały dług sektora finansów publicznych.

„Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-11" przewiduje dalszy spadek relacji długu do PKB z 45,2% w 2007 r. do 41,9% w 2011 r. Dla relacji kosztów obsługi długu Skarbu Państwa do PKB przewidywany jest wzrost do 2,4% w 2009 r., a następnie powrót do poziomu 2,2% w 2011 r.

Strategia stanowi w dużej mierze kontynuację strategii przygotowanej rok temu. Utrzymany został cel minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Działania służące realizacji celu zostały podporządkowane trzem współzależnym zadaniom zwiększania płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych.

Dla realizacji celu Strategii w latach 2009 - 2011 przyjęto m.in., że:
- utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku i waluty, przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka oraz możliwego wpływu na politykę pieniężną,
- głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy. Z uwagi na integrację z Unią Gospodarczą i Walutową rolę rynku strategicznego przy emisjach zagranicznych będzie pełnił rynek euro,
- priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro,
- w dalszym ciągu powinien następować wzrost średniej zapadalności długu krajowego, natomiast jego duration, które osiągnęło już poziom akceptowalny z punku widzenia ryzyka stopy procentowej, utrzymywane będzie w przedziale 2,5 - 4,0 roku.

W związku ze zniesieniem przez Radę ECOFIN w lipcu 2008 r. procedury nadmiernego deficytu wobec Polski oraz wspólną deklaracją rządu i Rady Polityki Pieniężnej o przyjęciu euro w najbliższym możliwym terminie, Strategia zawiera osobny rozdział, w którym omówiono przewidywany wpływ przyjęcia przez Polskę euro na zarządzanie długiem Skarbu Państwa.

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-11

Źródło: www.mf.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ