Obowiązki pracodawcy i pracownika

Wykroczenia przeciwko pracownikowi

Pozostałe

Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

Strona 1 z 2

Poznań

Łącznie kwota wyegzekwowanych świadczeń w roku 2008 do dnia 30.06.2008r przez OIP Poznań wynosi 7 714 994,48 zł , w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 2 218 676,57 zł.

Poznań

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wyegzekwowali do końca maja br. w wyniku wydanych decyzji nakazowych zaległe świadczenia finansowe na rzecz pracowników w wysokości ponad 6 i pół mln zł.

Kraków

W wyniku konsekwentnych działań inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w związku z kontrolą przeprowadzoną w nowosądeckim przedsiębiorstwie budowlanym, pracodawca wypłacił pracownikom zaległe wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia na kwotę ponad 107 tys. zł.

Lublin

W wyniku realizacji nakazu płatniczego szkoła w K. wypłaciła 19 pracownikom zaległe wynagrodzenia za pracę w kwietniu 2008 r. w łącznej kwocie 20 tys. zł. Pracodawca został ukarany mandatem karnym w kwocie 1000 zł.

Lublin

W wyniku realizacji nakazu płatniczego, zakład pracy w T. wypłacił 2 pracownikom zaległe wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie ponad 200 tys. zł. Pracodawcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1800 zł.

Poznań

Łącznie kwota wyegzekwowanych przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu na rzecz poszkodowanych pracowników świadczeń od początku 2008 roku do końca kwietnia wynosi 6 043 838 zł , w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 1 349 036 zł.

Wrocław

Po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w fabryce w S. pracodawca wypłacił kilkuset pracownikom zaległe wynagrodzenia na kwotę blisko 450 tys. zł.

Warszawa

W ramach czynności kontrolnych podjętych w jednej z radomskich fabryk poddano kontroli m.in. czas pracy pracowników, a w szczególności sposób naliczania wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w przyjętym przez pracodawcę czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Jak ustalono, pracownicy są zatrudniani w godzinach nadliczbowych, które wynikają z przekroczenia normy dobowej i tygodniowej. Zarówno w jednym i drugim przypadku wypłacany był 50%-owy dodatek. Także w przypadku przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej z tytułu wykonywania pracy w soboty, kiedy pracownicy powinni otrzymywać 100% dodatek. W wyniku kontroli 197 pracownikom wypłacono tytułem wyrównania wynagrodzenia za pracę zaległe wynagrodzenia w wysokości 30 tysięcy zł.

Kielce

Podczas rekontroli przeprowadzonej w marcu 2008r. stwierdzono wykonanie wszystkich decyzji płacowych wydanych w wyniku kontroli inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach prowadzonej w grudniu 2006r. oraz wykonanie obowiązków objętych upomnieniem wydanym po kontroli z grudnia 2006r. - łącznie na kwotę ponad 48 tysięcy zł netto.

Poznań

W grudniu 2007 r. została przeprowadzona kontrola przez inspektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w kopalni soli. Z ewidencji czasu pracy przedstawionej w trakcie kontroli wynikało, że pracownicy Oddziału Szybowego nie wykonywali pracy w soboty, niedziele i święta. Natomiast z zestawienia sporządzonego w trakcie kontroli na żądanie inspektora pracy wynikało, że pracownicy Oddziału Szybowego pracowali w soboty, niedziele i święta. Za pracę w te dni pracownicy nie otrzymywali dni wolnych od pracy, „tylko" normalne wynagrodzenie. Wynagrodzenie za godziny pracy w soboty niedziele lub święta zostało wykazane na liście wynagrodzeń w pozycji „dodatek". Za pracę w soboty, niedziele lub święta pracownicy nie otrzymali 100% dodatku. Inspektor wydał wystąpienie zobowiązujące pracodawcę do naliczenia i wypłacenia pracownikom dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z pracy w soboty, niedziele i święta, za które pracownicy nie otrzymali dni wolnych od pracy. W trakcie kontroli przeprowadzonej w marcu 2008 r. inspektor pracy stwierdził, że pracodawca wypłacił 461 pracownikom zaległe świadczenia pieniężne na łączną kwotę ponad pół miliona zł.

Spółdzielnia Mleczarska w K. powiadomiła inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu o wykonaniu wystąpienia dotyczącego przeprowadzenia ponownej analizy prawidłowości naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia pracowników zakładu za okres 3 lat. Realizując wniosek inspektora pracy pracodawca naliczył i wypłacił 213 pracownikom zakładu zaległe wynagrodzenie na kwotę ponad 90 tys. zł.

Kraków

Kontrola przeprowadzona przez inspektora Okręgowego Inspektoratu w Krakowie w maju 2007 r. w jednym z zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ujawniła przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie ochrony wynagrodzenia za pracę.

Uregulowania prawne, wynikające z Uchwały Rady Gminy, nie zostały przez pracodawcę wprowadzone w życie, co skutkowało bezpodstawnym obniżeniem: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za staż pracy, dodatku za pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę na II zmianie, a także dodatku za wykonywanie innych czynności (na przykład palenie w piecu i ręczny załadunek towarów).

Stwierdzono również, że pracodawca nie przekazał części odpisu podstawowego na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Inne z ujawnionych nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego prowadzenia akt osobowych, zatrudniania zleceniobiorcy w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, nie zachowywanie trybu obowiązującego przy wypowiadaniu warunków pracy oraz dopuszczanie pracowników do wykonywania pracy bez wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bez orzeczeń lekarskich.

W wyniku realizacji wniosków skierowanych przez inspektora pracy 22 pracownikom wypłacono kwotę w łącznej wysokości 95.532 zł.

Ponadto w trakcie trwania ostatniej kontroli pracodawca na wniosek inspektora pracy, wypłacił 13 pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej należny za 2006 r. i 2007 r. na łączną kwotę 2.670 zł.

Łącznie z wyrównaniem wynagrodzenia, uzupełnieniem brakującej części odpisu podstawowego na 2006 r. oraz z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej pracodawca przekazał na rzecz pracowników kwotę 106.131 zł.

Gdańsk

Po kontroli przeprowadzonej w malborskiej firmie inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wydał nakaz zawierający 5 decyzji oraz zawierające 4 wnioski. W związku z tym pracodawca wypłacił w miesiącu styczniu i lutym 2008 r. pracownikom wynagrodzenie za pracę wynikające z treści nakazu. Łącznie 105.887 zł.

W związku ze stwierdzeniem naruszeń przepisów prawa pracy stanowiących wykroczenia przeciwko prawom pracownika nałożono mandat karny w wysokości 2000 zł.

Pracodawca wypłacił też pracownikom zaległe wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na łączną kwotę 34.253 zł.

Poznań

Do 31 stycznia 2008r inspektorzy Okręgowego Inspektoratu w Poznaniu wydali łącznie 104 decyzji płatniczych dotyczących 930 pracowników w 34 zakładach pracy na łączną kwotę 1 627 673 zł.

I tak na przykład:

 • W jednym z przedsiębiorstw inspektor pracy wydał nakaz płatniczy zawierający 14 decyzji na łączną kwotę 351. 303 zł. Nakaz dotyczył niewypłaconych dla 65 pracowników wynagrodzeń, niewypłaconych wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych niewypłaconych lub obniżonych wynagrodzeń za czas choroby, nieprawidłowości dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 • W jednej z firm w Kaliszu odpowiedzialnością, ul. Fryderyka Chopina 9 w Kaliszu inspektor pracy wydał nakaz płatniczy zawierający 4 decyzje na łączną kwotę

316. 073 zł. Nakaz dotyczył niewypłaconych wynagrodzeń dla 33 pracowników.

Opole

W wyniku kontroli inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzonej w jednym ze szpitali stwierdzono nieprawidłowości dotyczące sposobu obliczania należności wynikających ze stosunku pracy:

 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,

 • wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz należności obliczanych według zasady "jak za urlop wypoczynkowy",

 • ekwiwalentów pieniężnych za urlop wypoczynkowy oraz świadczeń obliczanych według zasady "jak ekwiwalent pieniężny za urlop".

W wyniku wystąpienia inspektora pracy przeliczono zaległości za okres nieprawidłowości - do 3 lat wstecz i wypłacono różnice.

Pracodawca poinformował inspektora o wypłaceniu pracownikom należnego wynagrodzenia w łącznej wysokości 17.749 zł brutto.

Poznań

Po kontroli w jednej z poznańskich firm inspektor pracy wydał wystąpienie dotyczące wypłaty wynagrodzenia oraz dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych za okres nie objęty przedawnieniem. Zgodnie z informacją zakładu pracy przesłaną do OIP w Poznaniu wyliczono kwotę ponad 166 654 zł dla 230 uprawnionych pracowników. Zakład pracy zobowiązał się do spłaty należności w 6 ratach.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 13.10.2017

  10 tys. zł za deputat węglowy

  Projekt ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku.

 • 17.6.2019

  Miliardy dodane do kont klientów w ZUS

  Ponad 200 mld zł przybyło klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ich kontach i subkontach w wyniku czerwcowej waloryzacji składek. Są klienci, którzy na waloryzacji zyskali ponad 100 (...)

 • 12.3.2019

  Kolejna edycja pożyczek na kształcenie

  Od 18 marca osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności, mogą składać wnioski o nieoprocentowane pożyczki z częściowym umorzeniem. Do wzięcia będzie 10 milionów (...)

 • 15.9.2017

  Prawa studentów w nowej ustawie

  Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia opłat pobieranych od studentów (przez cały przewidywany okres studiów aż do ich ukończenia) już przed rozpoczęciem rekrutacji. W (...)