Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

Trwają konsultacje publiczne nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą aplikacji mobilnych pomiędzy pasażerami a kierowcami. Ta działalność nie jest obecnie uregulowana przepisami. Dostrzegając potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa pasażerów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło prace mające na celu zmianę przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, aby wszystkie zainteresowane podmioty mogły wyrazić swoją opinię.

W proponowanych zmianach przewiduje się m.in.:

  • wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób,

  • ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób,

  • wprowadzenie ułatwień przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, polegających m.in. na zniesieniu wymogów finansowych stanowiących zabezpieczenie finansowe dla prowadzenia takiej działalności,

  • zniesienie obowiązkowych szkoleń z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego dla osób ubiegających się o licencje na przewóz taksówką.

Uporządkowanie rynku przewozu osób

Zaproponowane rozwiązania uwzględniają specyfikę rynku drogowego przewozu osób samochodami osobowymi, w tym działalność podmiotów, których funkcjonowanie dotychczas nie było uregulowane przepisami prawa. Propozycje te mają na celu uporządkowanie rynku przewozu osób, na którym działają obecnie podmioty wykonujące przewozy bez licencji i stworzyć równe zasady dla funkcjonowania tego rynku.

Porady prawne

Licencja na pośrednictwo przy przewozie osób – kto będzie mógł uzyskać

W projekcie ustawy, jako nowe rozwiązanie, została wprowadzona licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Będzie ona upoważniała do wykonywania działalności mającej na celu pośredniczenie przy  przewozie osób.

Licencję będzie mógł uzyskać przedsiębiorca, który m.in.:

  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy,

  • nie ma prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

  • posiada odpowiednią sytuację finansową dla podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

  • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Elektroniczny rejestr zleceń

Projekt ustawy przewiduje obowiązek prowadzenia i udostepnienia przez pośredników dla celów kontrolnych elektronicznego rejestru wszystkich otrzymanych i przekazanych do realizacji zleceń na wykonywanie przewozów drogowych osób  na żądanie Inspekcji Transportu Drogowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Prowadzenie rejestru zleceń oraz rejestru podmiotów zatrudnionych i współpracujących może być również przydatne przy reklamacji.

W stosunku do nieuczciwych przedsiębiorców, działających niezgodnie z przepisami, przewidziano procedurę  uniemożliwiającą korzystanie ze środków komunikacji, za pomocą których będą zlecane  przewozy niezgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym. Zakłada się, że taka procedura będzie mogła być wszczęta po przeprowadzeniu kontroli u pośrednika, w wyniku której służby kontrolne stwierdzą wykonywanie działalności pośrednictwa bez wymaganej licencji.

Przewóz osób tylko sprawnymi pojazdami!

Kierujący pojazdem musi posiadać ubezpieczenie OC i ważne okresowe badanie techniczne pojazdu. Pośrednik będzie miał obowiązek sprawdzenia, czy podmiot, któremu zleca wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, porusza się sprawnym pojazdem (posiada ważne badanie techniczne pojazdu), posiada ubezpieczenie OC pojazdu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów. Ma to na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa pasażerów I pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Tańsze licencje

Podmioty wykonujące przewozy drogowe w zakresie przewozu osób (tak jak ma to miejsce obecnie) będą musiały posiadać ważną licencję. Dużym ułatwieniem będzie obniżenie o ponad 50% opłat za jej uzyskanie, np. za licencję ważną przez okres od 2 do 15 lat trzeba będzie zapłacić 320 zł (obecnie jest to 700 zł), a za licencję na okres od 15 do 30 lat 380 zł (obecnie 800 zł). Obniżenie opłat jest planowane w ramach nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Szczegółowe rozwiązania zostały opisane w uzasadnieniu do projektu.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika