Ułatwienia dla mikro firm. Prezydent podpisał nowelę ustawy o rachunkowości

Podstawowym celem ustawy jest implementacja do krajowego porządku prawnego przepisów unijnych w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Dyrektywa unijna w tej sprawie zawiera przepisy umożliwiające państwom członkowskim wdrożenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla tzw. jednostek mikro. Uproszczenia te polegać mogą na umożliwieniu sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, a także na zwolnieniu z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre z tych informacji zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.

Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) dotyczą m. in.: katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości oraz definicji legalnej jednostek mikro, rezygnacji z obowiązku stosowania zasady ostrożności przez niektóre jednostki mikro, wyłączenia w odniesieniu do jednostek mikro możliwości dokonywania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, określenia w formie nowego załącznika zakresu bilansu dla jednostek mikro, określenia zakresu informacyjnego rachunku zysków i strat dla jednostek mikro, zwolnienia jednostek mikro z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności jednostki.

Ustawa wprowadza również szereg zmian o charakterze redakcyjno-technicznym oraz przepisy przejściowe. Co do zasady ustawa o rachunkowości w brzmieniu nadanym nowelizacją będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(źródło: prezydent.pl )

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: