Umowa z deweloperem. Na co zwrócić uwagę?

UOKiK wylicza jakie zapisy w umowach z kupującymi są niedozwolone. Są one wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Deweloperzy, w tym także spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego - mają jednakowe obowiązki wobec konsumentów.

UOKiK kontroluje wzory umów stosowane przez przedsiębiorców działających w branży nieruchomości. W pierwszej połowie tego roku prezes urzędu wydał 30 decyzji stwierdzających wykorzystywanie przez deweloperów niezgodnych z prawem postanowień we wzorcach umownych. Ogółem w pierwszym półroczu urząd zakwestionował 150 praktyk. Prawie wszyscy deweloperzy zobowiązali się do zaniechania lub zaniechali stosowania wskazanych praktyk.

Jakie praktyki są najczęściej kwestionowane?

Najczęściej kwestionowaną praktyką było zastrzeganie we wzorcu umowy przedwstępnej, że kosztami zawarcia umowy przenoszącej własność mieszkania obciążony będzie wyłącznie konsument. Opłaty, które trzeba ponieść w związku z zawarciem umowy przenoszącej własność mieszkania to m.in. koszty taksy notarialnej, podatku VAT, opłaty za wpis w księdze wieczystej oraz wypisy aktu notarialnego. Kwestionowane postanowienie zobowiązuje konsumenta do pokrycia wszystkich kosztów umowy nabycia mieszkania. Tymczasem zgodnie z prawem część z wydatków powinien ponieść deweloper.

Zastrzeżenia UOKiK-u budziły też często postanowienia przyznające przedsiębiorcy prawo do wskazania kancelarii notarialnej, w której zostanie zawarta umowa sprzedaży mieszkania. Narzucanie miejsca zawarcia umowy może być niekorzystne dla konsumenta np. gdy zamieszkuje on w innej miejscowości niż siedziba wyznaczonej kancelarii notarialnej albo gdy uniemożliwia mu wybór kancelarii notarialnej stosującej niższe stawki opłat. Zgodnie z prawem przedsiębiorca nie powinien ograniczać wpływu konsumenta na wybór notariusza, przed którym będzie zawierał umowę.

Urząd kwestionował także stosowanie postanowień pozbawiających konsumentów prawa odstąpienia od umowy, kiedy jej istotne warunki ulegną zmianie. Deweloperzy zastrzegali we wzorcach umownych m.in. możliwość: oddania do użytku lokalu o powierzchni mniejszej niż określona w umowie, zmiany rozwiązań technologicznych i materiałów budowlanych, a nawet podniesienia ceny mieszkania w przypadku zmiany stawek opodatkowania - a nawet podniesienia ceny mieszkania w przypadku zmiany stawek opodatkowania.

Tymczasem, zgodnie z prawem, gdy przedsiębiorca zmienia istotne warunki umowy, do których zaliczają się cena czy powierzchnia nabywanego mieszkania, konsument powinien mieć możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów (np. płacenia kar umownych).

Nowe przepisy i ich przestrzeganie

Urząd badał także, czy przedsiębiorcy stosują się do przepisów obowiązującej od kwietnia 2012 roku ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W rezultacie zakwestionowano m.in. praktykę w której przedsiębiorca nie umieścił w prospekcie inwestycji budowlanej informacji o tym, czy przeciwko przedsiębiorcy toczą się bądź toczyły postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 tys zł. Zgodnie z prawem, deweloper ma obowiązek przedstawić potencjalnym klientom informację dotyczącą jego sytuacji finansowej.

Pomoc dla konsumentów

Gdzie udać się po pomoc? Praktyczne informacje można uzyskać w sekcji pytania i odpowiedzi w serwisie UOKiK. Bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw konsumenci mogą uzyskać u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów.

źródło: strona internetowa UOKiK

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Kamil

30.11.2017 9:7:17

Re: Umowa z deweloperem. Na co zwrócić uwagę?

Ja swoją przedwstępną już umowę podpisywałem u notariusz Marty Sajkiewicz-Zarzyckiej żeby zabezpieczyć się przed nieuczciwymi zabiegami deweloperów.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: