Pozostałe

Wezwanie Komisji Europejskiej przed szczytem G20

Komisja Europejska przedstawiła w komunikacie na szczyt Unii 19-20 marca plany kompleksowych reform systemu finansowego opartych na sprawozdaniu grupy de Larosière i zwróciła się do unijnych przywódców o jego zaaprobowanie. Według Komisji główne zasady ustanowione raporcie z prac grupy pozwolą utorować Unii Europejskiej drogę do występowania w roli światowego lidera podczas szczytu G20 w Londynie.

W swoim komunikacie Komisja przedstawiła zestawienie środków podjętych od jesieni 2008 r., które zapobiegły załamaniu europejskiego systemu bankowego. Komisja wzywa państwa członkowskie do szybkiego działania w celu odbudowy zaufania oraz ożywienia rynku pożyczek bankowych.

Komisja wzywa do ustanowienia systemu nadzoru, w którym funkcjonować będzie dużo silniejszy nadzór na szczeblu UE, ale równocześnie wyraźne kompetencje zachowają krajowe organy nadzoru. Komisja Europejska popiera propozycję zamieszczoną w raporcie dotyczącą ustanowienia pod kierunkiem Europejskiego Banku Centralnego organu wczesnego ostrzegania w celu identyfikacji i eliminacji zagrożeń systemowych, oraz zestawu podstawowych standardów regulacyjnych obowiązujących na terytorium całej Unii Europejskiej. Komisja popiera także zalecenie grupy w sprawie ustanowienia zestawu podstawowych standardów regulacyjnych obowiązujących na terytorium całej UE.

W kwietniu Komisja przedstawi obecnie opracowywane inicjatywy dotyczące funduszy hedgingowych, inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym oraz struktur wynagradzania. Po realizacji oceny skutków Komisja przedstawi czerwcowej Radzie Europejskiej szczegółowy harmonogram dalszych środków opartych na sprawozdaniu de Larosière. Natomiast jesienią Komisja przedłoży projekty dotyczące nowych ram nadzoru oraz między innymi takich kwestii jak: ryzyko płynności i nadużywanie dźwigni finansowej; dalsze podniesienie poziomu ochrony deponentów i ubezpieczających; oraz skuteczne sankcje za naruszenie reguł.

W komunikacie Komisja wskazuje również na ożywianie się europejskiego planu gospodarczego, gdzie wartość ogólnej pomocy budżetowej osiągnie w latach 2009-2010 wartość co najmniej 3,3% PKB, a działania ratunkowe będą bardziej ukierunkowane, przejściowe i realizowane w odpowiednim czasie.

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie do zatwierdzenia celu budowy niskoemisyjnej gospodarki, przywrócenie stabilności finansów publicznych oraz wytycznych w zakresie dalszych działań, zgodnie z zasadami jednolitego rynku i wolnego handlu.

Komisja wzywa też ponownie państwa członkowskie do uzyskania porozumienia w kwestii programu inwestycji wartych 5 mld euro przeznaczonych na połączenia między systemami energetycznymi oraz łącza szerokopasmowe.

Centralnym elementem krajowych programów stymulacji gospodarki powinien być wzmożony wysiłek w walce z bezrobociem, który w roku 2010 może osiągnąć poziom 10%. Pomoc finansowa na rzecz porozumień dotyczących tymczasowego ograniczenia czasu pracy, zwiększenie świadczeń dla osób bezrobotnych, obniżenie pozapłacowych kosztów pracy dla pracodawców oraz inwestycje w programy szkoleniowe może dopomóc w utrzymaniu popytu i zapobieganiu dalszym zwolnieniom. Komisja zwraca się do państw członkowskich o wykorzystanie środków jak pomoc finansowa na rzecz porozumień dotyczących tymczasowego ograniczenia czasu pracy, zwiększenia świadczeń dla osób bezrobotnych, obniżenia pozapłacowych kosztów pracy dla pracodawców oraz napędzania inwestycji w programy szkoleń i przekwalifikowania. Na szczeblu europejskim Komisja wzywa do szybkiego zatwierdzenie jej propozycji dotyczących zwiększenia zaliczek wypłacanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 1,8 mld euro.

Komisja zaprezentowała też plan działań przygotowawczych do europejskiego szczytu w sprawie zatrudnienia, który ma się odbyć w maju w Pradze. Na szczycie tym powinny zostać uzgodnione dalsze działania na rzecz ratowania miejsc pracy i tworzenia ich w sektorach przyszłościowych.

Wspieranie wolnego handlu, podejmowanie wielostronnej inicjatywy dotyczącej finansowej strony wymiany handlowej oraz realizacja milenijnych celów rozwoju zgodnie z ustaleniami podczas szczytu w Waszyngtonie w listopadzie 2008 roku to kluczowe zagadnienia, które powinny zostać poruszone podczas szczytu G20 w Londynie.

UE powinna wspólnie naciskać na udoskonalenie globalnego systemu finansowego i regulacyjnego, koncentrując się m.in na zapewnieniu większej przejrzystości, odpowiedniej regulacji działalności wszystkich instytucji finansowych, intensyfikacji międzynarodowej współpracy w dziedzinie nadzoru oraz reformie MFW, Forum Stabilności Finansowej i Banku Światowego.
Europa powinna również działać na rzecz globalnego ożywienia, wzywając do zweryfikowania wpływu dotychczas podjętych środków budżetowych na gospodarkę światową i wspierając wolny handel. Unia powinna według Komisji zwrócić się do uczestników londyńskiego szczytu o podjęcie wielostronnej inicjatywy dotyczącej finansowej strony wymiany handlowej, jak również potwierdzenie zaangażowania w realizację milenijnych celów rozwoju, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w Waszyngtonie.

Pełny tekst komunikatu Komisji do Rady Europejskiej jest dostępny pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: