Więcej rodzin dostanie świadczenia rodzinne

Posłowie PSL chcą usunięcia z definicji dochodu, na podstawie której ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych, stypendiów przyznawanych za osiągnięcia w nauce lub sporcie.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów rząd przedstawi swoje stanowisko do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokument zakłada zmianę definicji dochodu rodziny, na podstawie której ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych. Nowela reguluje również zasady przyznawania rodzicom becikowego.

Stypendyści nie będą dyskryminowani

Posłowie PSL zaproponowali wyłączenie stypendiów przyznawanych za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie z dochodu, od którego zależy prawo do świadczeń rodzinnych.

Obecne regulacje zaliczają do dochodów rodziny stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, szkolnictwie wyższym, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom.

Według Bożeny Kłos, specjalisty ds. społecznych w Biurze Analiz Sejmowych, projektowana zmiana jest jak najbardziej uzasadniona, a proponowane rozwiązanie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży.

W opinii do projektu zwróciła ona uwagę na to, że świadczenia rodzinne są adresowane do rodzin z niskimi dochodami: 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

- Kryteria dochodowe pozostają na niezmienionym poziomie od dnia 1 maja 2004 roku i z powodu braku ich waloryzacji zmniejsza się liczba rodzin uprawnionych do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków – twierdzi Bożena Kłos.

Specjalistka Biura Analiz Sejmowych podkreśliła ponadto, że wysiłek, jaki wkładają we własną edukację dzieci i młodzież z rodzin niezamożnych, nie powinien skutkować utratą uprawnień do zasiłku rodzinnego. Ogranicza to bowiem i tak zmniejszające się z roku na rok wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci.

Jakie zmiany w becikowym?

Poselski projekt odnosi się również do warunków przyznania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Pomysł PSL jest w zasadzie powtórzeniem zapisów obowiązującej już nowelizacji z 5 marca 2010 r. zmieniającej ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 50, poz. 301).

Dokument ten ma jednak charakter przejściowy, a jego zapisy będą obowiązywały do końca 2011 roku. Tylko do tego czasu kobieta dostanie becikowe po udowodnieniu jednej wizyty w czasie ciąży u ginekologa lub położnej.

Od 2012 roku powrócą restrykcyjne regulacje i ponownie trzeba będzie składać w gminie zaświadczenie lekarskie potwierdzające co najmniej trzy wizyty w czasie ciąży, w tym jedną przed 10. tygodniem.

Projekt poselski nie jest przejściowy i nie wprowadza takich ograniczeń czasowych. Jeżeli zostanie uchwalony, to zapomoga będzie przysługiwała, gdy kobieta w okresie ciąży „pozostawała pod systematyczną opieką medyczną”.

- W związku z powyższym należy rozważyć celowość dalszego procedowania nad zaproponowanymi  zmianami w tym zakresie – uznała dr Magdalena Szczepańska, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych.

Bożena Kłos zwróciła natomiast uwagę na to, że na nowo sformułowany w projekcie ustawy warunek „pozostawania pod systematyczną opieką medyczną” jest zbyt szeroki i nieprecyzyjny.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: