Gdzie z Polski wyciekło prawie 540 mld zł w latach 2005-15?

W oficjalnej odpowiedzi z 13 września 2017 r. na interpelację posłów (nr 14857) przedstawiciel Ministerstwa Finansów (Podsekretarz Stanu Paweł Gruza) stwierdził, że z tytułu z odsetek, należności licencyjnych, kosztów doradczych, księgowych, dywidend i innych przychodów osiąganych przez zagraniczne podmioty w latach 2005-2015 wytransferowano z naszego kraju kwotę 537,8 mld zł.

Najwięcej kapitału w ciągu wymienionych 11 lat wydrenowały z Polski firmy zarejestrowane w Holandii. Do tego państwa wytranserowano aż 117,31 mld zł. Niewiele mniej popłynęło z Polski do firm niemieckich – blisko 102 mld zł. Na trzecim miejscu znalazły się firmy francuskie, które w latach 2005-2015 wyprowadziły z naszego kraju niespełna 60 mld zł.

Zob. odpowiedź na interpelację nr 14857.

Jednocześnie w odpowiedzi tej wyjaśniono, że uzyskiwane w Polsce dochody nierezydentów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.) podlegają szczególnym regulacjom, kształtowanym zarówno przez akty prawa unijnego, jak i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Regulacje te wynikają z następujących dyrektyw:

 1. dyrektywy Rady Unii Europejskiej (2003/49/WE) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych wypłacanych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich; 
 2. dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 23 lipca 1990 r. (90/435/EEC) w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku jednostek dominujących i jednostek zależnych w różnych państwach członkowskich zastąpionej od dnia 18 stycznia 2012 r. dyrektywą Rady Unii Europejskiej z dnia 30 listopada 2011 r. (2011/96/UE) w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. 

W związku z wejściem do UE Polska implementowała ww. dyrektywy poprzez wprowadzenie zwolnień z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych dochodów z odsetek, należności licencyjnych oraz dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 21 ust. 3-9, art. 22 ust. 4-6 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Przychody z tytułu usług niematerialnych (np. świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku) nie są regulowane wspólnym systemem opodatkowania dochodów, obowiązującym w państwach Unii Europejskiej. Poziom obciążeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, dla tej kategorii przychodów, kształtowany jest przez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przypadku takich umów, w tym też z państwami członkowskimi UE, dochody uzyskiwane na terytorium RP z tytułu świadczenia takich usług przez podatników nie posiadających w Polsce zagranicznego zakładu, podlegają co do zasady wyłączeniu z opodatkowania w Polsce.

W rezultacie na wykazane w omaiwanej odpowiedzi kwoty podatku pobranego w Polsce z tytułu z odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych (np. doradczych, księgowych, badania rynku), a także z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych bezpośredni wpływ wywiera przedstawiony powyżej system zwolnień i wyłączeń z opodatkowania tych dochodów w Polsce, wynikający z prawa UE oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Śledź nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.11.2017

  Budżet UE na rok 2018 korzystny dla Polski

  18 listopada zakończyły się w Brukseli negocjacje w sprawie budżetu UE na 2018 rok. Środki z budżetu na 2018 r. sfinansują m.in. politykę spójności, WPR, ochronę granic zewnętrznych (...)

 • 12.2.2018

  Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

  Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat.

 • 29.6.2018

  Gdzie trafią środki Funduszu Rezerwy Demograficznej?

  W projekcie nowelizacji określono nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD.

 • 29.4.2018

  Aktualizacja „Programu konwergencji”

  „Program konwergencji. Aktualizacja 2018” przewiduje ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 0,7 proc. PKB w 2021 r. i jednoczesny spadek długu sektora (...)

 • 10.10.2017

  Światowa gospodarka według MFW

  W latach 2017 i 2018 prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie – odpowiednio – 3,6% i 3,7%. W stosunku do prognozy z kwietnia br. MFW skorygował prognozę w górę, zarówno (...)