e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Zajęcia wspomagające dla uczniów

29.5.2021

Gotowe przepisy

Rząd przekaże samorządom z rezerwy subwencji oświatowej środki na realizację zajęć wspomagających dla chętnych uczniów.

Prezydent RP podpisał ustawę w tej sprawie, wydane jest również rozporządzenie. Dzięki temu od 31 maja szkoły mogą organizować zajęcia. Te placówki, które nie zdecydują się na dodatkowe lekcje przed przerwą wakacyjną, będą mogły prowadzić je od września.

Co to są zajęcia wspomagające?

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

Z jakich przedmiotów szkolnych mogą być prowadzone zajęcia? 

Rząd nie wskazuje samorządom i dyrektorom szkół, z jakich przedmiotów mają być organizowane zajęcia. Ustali to we własnym zakresie dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Zajęcia mogą być prowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym w szkołach specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Jeśli chodzi o przedmioty oraz sposób organizacji zajęć dla chętnych uczniów, przewidziano w tym zakresie dużą elastyczność. 

Zajęcia będą organizowane: 

  • wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; 
  • dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – nie mniej niż 5 uczniów). 

Szacuje się, że z zajęć skorzystać może ok. 3,4 mln uczniów. 

187 mln zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów 

Rząd zwiększy rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. Dzięki dodatkowym środkom  szkoły będą mogły sfinansować koszty prowadzenia zajęć wspomagających dla uczniów. 

Szczegóły dotyczące terminów i sposobu wnioskowania przez jednostki samorządu terytorialnego o środki z rezerwy znajdują się w aneksie do Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Aneks jest dostępny na stronie.  

Szczegółowe zasady organizacji zajęć, terminy przekazywania i rozliczania dotacji, wzory wniosków i formularze rozliczenia są określone w rozporządzeniu MEiN. 

Co przewiduje ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw? 

Celem ustawy jest zwiększenie limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 o kwotę 187 mln zł. Zwiększenie subwencji ma służyć, pozyskaniu dodatkowych środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zwiększone środki mają się przyczynić do zapewnienie uczniom wsparcia, które pozwoliłoby uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez nich wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Adresatami dodatkowych zajęć mają być uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Ustawa ponadto, w zmianach do:

  1. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, wydłuża o jeden rok obowiązywanie przepisu przejściowego do tej ustawy, w oparciu o który wydawane są dokumenty publiczne na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań w zakresie minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie;
  2. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS­­‑CoV­­‑2 , wprowadza regulację dotyczącą uwzględniania, przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury górniczej, o której mowa w art. 50a lub art. 50e ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okresu czasowego oddelegowania pracowników, wykonujących pracę górniczą, o której mowa w art. 50c ust. 1 tej ustawy, którzy posiadają uprawnienia ratownika górniczego lub sanitariusza, do wykonywania prac przy zwalczaniu epidemii w ramach wsparcia działania szpitali w związku z COVID­­‑19;
  3. ustawy z dnia 6 września 2021 r. – Prawo farmaceutyczne, wprowadza możliwość prowadzenie szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, w aptekach ogólnodostępnych;
  4. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nowelizuje regulacje dotyczące dokumentacji, z tym związane, z jej przechowywaniem i udostępnianiem oraz rejestracji do szczepień przeciw COVID­­‑19.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że zmiany dotyczące emerytury górniczej wejdą w życie z mocą od dnia 16 maja 2020 r.

Materiały

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw
Informacja o zajęciach wspomagających uczniów - wzór 
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej niesamorządowej szkole artystycznej
Wzór rozliczenia dotacji celowej udzielonej niesamorządowej szkole artystycznej 
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej niesamorządowej szkole innej niż szkoła artystyczna
Wzór rozliczenia dotacji celowej udzielonej niesamorządowej szkole innej niż szkoła artystyczna
Wzór zestawienia - załacznik do rozliczenia dotacji udzielonej niesamorządowej szkole

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ