e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Pozostałe

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2009

10.6.2008

W dniu dzisiejszym Rada Ministrów przyjęła „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2009", które będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2009 r. Założenia stanowią potwierdzenie oraz realizację strategii rządu przedstawionej w „Programie konwergencji. Aktualizacja 2007", który został przesłany do Komisji Europejskiej w marcu br.

Realny wzrost PKB w latach 2008-2009 pozostanie na wysokim poziomie, odpowiednio: 5,5% i 5,0%. Niższe tempo wzrostu, zwłaszcza w porównaniu z osiągniętym w 2007 roku (6,6%), będzie związane ze spowolnieniem koniunktury gospodarczej na świecie oraz pojawiającymi się ograniczeniami po stronie podażowej. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy, przy ujemnej kontrybucji we wzrost PKB eksportu netto. Na wysokim poziomie utrzymany zostanie wzrost popytu konsumpcyjnego sektora gospodarstw domowych oraz inwestycji. Popyt konsumpcyjny wspierany będzie dobrą sytuacją na rynku pracy, transferami dla gospodarstw domowych (zarówno środki z UE, jak i dochody z pracy za granicą) oraz dalszą obniżką klina podatkowego.

Kontynuowane będą pozytywne tendencje na rynku pracy. Przewidywany wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniesie w 2008 roku 5,1%, a w roku 2009 3,0%. Równocześnie stopa bezrobocia ulegnie obniżeniu z 11,4% na koniec 2007 roku, do odpowiednio: 9,2% i 8,1%.

Wysoka dynamika popytu krajowego, utrzymujący się silny wzrost wynagrodzeń oraz stosunkowo wysoka dynamika cen nośników energii wpłyną na wzrost inflacji. W kierunku ograniczenia presji inflacyjnej oddziaływać będą natomiast silny kurs złotego, efekty zacieśniania polityki pieniężnej oraz przewidywane niższe tempo wzrostu cen żywności. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 roku wyniesie 4,1%, a w roku 2009 2,9%.

W 2009 roku prognozowane jest utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, co oznacza wzrost stopy referencyjnej w ujęciu średniorocznym do 6% (z 5,8% w 2008 r.). Po silnym umocnieniu złotego w 2008 roku przewidywana skala aprecjacji waluty krajowej w 2009 roku będzie znacznie mniejsza.

Deficyt budżetu państwa w 2009 roku założono na poziomie 18,2 mld zł, tj. o prawie 9 mld niższym, niż deficyt przyjęty w ustawie budżetowej na 2008 rok. Całkowite dochody budżetu państwa (z uwzględnieniem środków UE) wyniosą w 2009 roku 310,5 mld zł (10,2% więcej niż założono na 2008 r.), wobec wydatków założonych na poziomie 328,7 mld zł (wzrost o 6,4%).

Źródło: www.mf.gov.pl

pdf pobierz (160 KB)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ