Zmiany w prawie energetycznym. Mały trójpak wszedł w życie

Wczoraj weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. mały trójpak energetyczny. Wdraża on w pełniejszy niż dotychczas sposób przepisy unijne promujące wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz regulujące wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Celem nowelizacji jest m.in. rozdzielenie nadzoru nad przesyłem i obrotem gazu. Zgodnie z ustawą nadzór właścicielski nad operatorem gazowego systemu przesyłowego - spółką Gaz-System - będzie sprawował minister gospodarki. Dotychczas było to uprawnienie ministra skarbu.

Nowe przepisy wprowadzają także ochronę tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej Ustawa określa, że są to osoby, które otrzymują dodatek mieszkaniowy. Będą one mogły wystąpić do gminy o przyznanie tzw. dodatku energetycznego uzależnionego od wielkości gospodarstwa domowego, co obniży wysokość płaconych przez nich rachunków. Dodatek będzie przysługiwał odbiorcom wrażliwym od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzony został również obowiązek sprzedaży przez firmy gazowe części surowca na giełdach towarowych - tzw. obligo gazowe. Od wejścia w życie nowelizacji do końca 2013 r. przez giełdy ma być sprzedawane 30 proc. gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej, w 2014 r. - 40 proc., a od 1 stycznia 2015 r. - 55 proc.

Ponadto, w ustawie znalazły się przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach, czyli urządzeniach o mocy poniżej 40 kilowatów. Właściciele mikroinstalacji produkujących prąd będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Energia taka będzie skupowana po cenie równej 80 proc. średnich cen sprzedaży prądu w poprzednim roku.

Nowelizacja przewiduje także kadencyjność Prezesa i Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki (5-letnie kadencje z możliwością ponownego powołania tylko raz). Rozszerza też kompetencje Prezesa URE i zmienia tryb jego powoływania. Prezesa URE będzie powoływał premier samodzielnie, a nie na wniosek ministra gospodarki, jak dotąd.

Ustawa nakłada też na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek dostarczania odbiorcom informacji o ich prawach, sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów. Umowa sprzedaży ma zawierać m.in. informacje o okresie jej obowiązywania, warunkach rozwiązania, możliwości otrzymania pomocy w przypadku awarii oraz o miejscu i sposobie zapoznania się z taryfami.

Nowelizacja określa również zasady ustalania krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

_arp

14.9.2013 20:7:0

Re: Zmiany w prawie energetycznym. Mały trójpak wszedł w życie

Hobby energetyczne tak jak wędkarstwo jest uzupełnieniem czasowym, pozwala również prowadzić badania rozwojowe w tych dziedzinach. Polsce jednak potrzebna już na dziś moc energetyczna która poruszy całą machinę przemysłową w ruch. Taki kierunek zachęci najlepsze firmy światowe do inwestowania na naszym obszarze. Jest to możliwe tylko przez rozpoczęcie budowy elektrowni jądrowej ustalając kierunek wschodni przesyłu.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.4.2018

  Mały ZUS już zaprojektowany

  Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić obniżone, (...)

 • 30.6.2018

  Mały ZUS dla małych firm

  Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę jest (...)

 • 4.7.2018

  Dodatek energetyczny - Komu się należy i jak dostać dodatek energetyczny?

  Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

 • 4.1.2019

  „Mały ZUS” - rejestracja tylko do 8 stycznia!

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o niższych składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności (...)

 • 13.2.2012

  Kiedy mały podatnik traci prawo do stosowania metody kasowej?

  Prawo do rezygnacji z metody kasowej należy odróżnić od utraty prawa do stosowania tej metody. Utrata prawo do metody kasowej wiąże się bowiem z utratą statusu małego podatnika i oznacza dla podatnika (...)