Zameldowanie / wymeldowanie

Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

Stan faktyczny

Moja córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Do tej pory miałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki w stosunku do czynności związanych z mieszkaniem, które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu pełnomocnictwa. Na podstawie tego pełnomocnictwa mogłem się zameldować w tym mieszkaniu. Teraz dostałem obywatelstwo polskie i polski dowód osobisty. Urząd w Warszawie wymeldował mnie i nie pozwolił mi ponownie zameldować się na stare pełnomocnictwo. Córka nie może przyjechać do Polski, aby sporządzić nowe pełnomocnictwo notarialne. Co mogę i jak, załatwić to drogą pocztową? Jakie dokumenty musiałaby przysłać córka, abym mógł mieć jej pełnomocnictwo, które urząd przyjmie? 

Opinia prawna 

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie: 

Obowiązek meldunkowy 

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.  

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod określonym adresem z zamiarem stałego przebywania. 

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. 

Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, że pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, uważa się w szczególności: 

 • wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,

 • pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,

 • odbywanie czynnej służby wojskowej,

 • pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Aby zameldować się, osoba do tego zobowiązana musi przedstawić organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłosić następujące dane: 

 • nazwisko i imiona;

 • nazwisko rodowe;

 • nazwiska i imiona poprzednie;

 • imiona rodziców;

 • nazwiska rodowe rodziców;

 • stan cywilny;

 • imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe;

 • płeć;

 • datę i miejsce urodzenia;

 • obywatelstwo;

 • numer PESEL;

 • dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych;

 • adres poprzedniego miejsca pobytu stałego;

 • adres nowego miejsca pobytu stałego;

 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,

 • o wykształceniu.  

W zastępstwie osoby zobowiązanej do zameldowania się, wymienione dane może zgłosić członek rodziny, opiekun prawny lub faktyczny albo inna osoba. Osoba meldująca się powinna uzyskać na odpowiednim formularzu (zwykle jest to tzw. „formularz zgłoszenia pobytu”) potwierdzenie faktu zamieszkiwania w lokalu podpisane przez właściciela tego lokalu. 

Pełnomocnictwo 

Zgodnie z treścią art. 32 kodeksu postępowania administracyjnego, „strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania”. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Ponadto wedle kodeksu cywilnego, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno zostać udzielone w tej samej formie. Zmiana obywatelstwa nie skutkuje nieważnością pełnomocnictwa. Mogą się jednakże pojawić wątpliwości co do tożsamości pełnomocnika, jeśli posługuje się on dowodem tożsamości innym niż wskazany w pełnomocnictwie. Inny dowód tożsamości nie powinien jednak automatycznie rodzić wątpliwości tego typu.

Z powyższych przepisów nie można wyciągnąć wniosku, że do działania przed urzędem miasta wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza. Może go udzielić każda osoba fizyczna lub prawna, mająca zdolność do czynności prawnych, poprzez jednostronną czynność prawną (do ustanowienia nie jest wymagana zgoda drugiej strony).  

Pełnomocnictwo może być:  

 • ogólne - do wszystkich czynności w zakresie zwykłego zarządu;

 • rodzajowe - do wielokrotnego powtarzania pewnej określonej czynności;

 • szczególne - do określonych czynności;

 • procesowe - upoważnienie do zastępowania w postępowaniu przed sądem.  

Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane. Wygasa po terminie, na jaki było udzielone oraz w razie śmierci pełnomocnika. Aby pełnomocnictwo było skuteczne, przedstawiciel musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych a pełnomocnik co najmniej ograniczoną; pełnomocnik musi działać w imieniu reprezentowanego; oraz czynność musi być tego rodzaju aby mogła być przez przedstawiciela dokonana. 

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Przykładowo takim tytułem może być umowa użyczenia lub oświadczenie wystawione przez Pana córkę, w którym ona oświadcza, iż zawarliście Państwo ustną umowę użyczenia i na tej podstawie przebywa Pan w przedmiotowym mieszkaniu. Zarówno umowę jak i oświadczenie przez siebie podpisane córka może odesłać Panu pocztą.  

Co do pełnomocnictwa, to formalnie nie ma żadnych ustawowych podstaw, aby Urząd Miasta wymagał pełnomocnictwa notarialnego. Pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej jest wystarczające w świetle obowiązującego prawa.

Jest niestety dosyć powszechną praktyką w postępowaniu przed większością urzędów, że honorowane są jedynie pełnomocnictwa udzielone w formie notarialnej. Takie pełnomocnictwo może oczywiście sporządzić każdy polski notariusz. Jednakże w sytuacji, gdy osoba zainteresowana przebywa, tak jak Pańska córka, za granicą, pełnomocnictwo „notarialne” może sporządzić także polski konsul w Anglii. Zgodnie z art. 19 ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (Dz. U. 2002 Nr 215 poz. 1823), konsul dokonuje czynności notarialnych. Czynności te mają taką samą moc jak czynności wykonane przez notariusza w Rzeczpospolitej Polskiej. Urząd Miasta będzie zatem zobowiązany tak sporządzone pełnomocnictwo uznać. Udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronnym oświadczeniem woli, więc nie jest potrzebna Pana obecność podczas sporządzania pełnomocnictwa przez Pana córkę za granicą. Wystarcza aby przesłał Pan córce wszystkie niezbędne dane (w tym także numer swojego polskiego dowodu osobistego).  

W omawianej sprawie córka może Panu udzielić pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania jej przed wszystkimi organami administracji publicznej jak również pełnomocnictwa szczególnego do złożenia w jej imieniu oświadczenia o Pana prawie do korzystania z lokalu.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

krystyna jakubows

22.2.2011 18:12:28

Re: Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

czy aby na pewno do potwierdzenia pelnomocnictwa potrzebny jest konsul ? przeciez istnieje cos takiego jak apostille


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: