Zameldowanie / wymeldowanie

Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

Strona 1 z 2

Stan faktyczny

Moja córka mieszka za granicą i ma obywatelstwo angielskie. Do tej pory miałem pełnomocnictwo notarialne od mojej córki w stosunku do czynności związanych z mieszkaniem, które kupiła w Polsce, a ja w nim mieszkam. Ja mam obywatelstwo angielskie i paszport angielski, którym się posługiwałem przy sporządzeniu pełnomocnictwa. Na podstawie tego pełnomocnictwa mogłem się zameldować w tym mieszkaniu. Teraz dostałem obywatelstwo polskie i polski dowód osobisty. Urząd w Warszawie wymeldował mnie i nie pozwolił mi ponownie zameldować się na stare pełnomocnictwo. Córka nie może przyjechać do Polski, aby sporządzić nowe pełnomocnictwo notarialne. Co mogę i jak, załatwić to drogą pocztową? Jakie dokumenty musiałaby przysłać córka, abym mógł mieć jej pełnomocnictwo, które urząd przyjmie? 

Opinia prawna 

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie: 

Obowiązek meldunkowy 

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.  

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod określonym adresem z zamiarem stałego przebywania. 

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. 

Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, że pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, uważa się w szczególności: 

 • wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,

 • pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,

 • odbywanie czynnej służby wojskowej,

 • pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Aby zameldować się, osoba do tego zobowiązana musi przedstawić organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłosić następujące dane: 

 • nazwisko i imiona;

 • nazwisko rodowe;

 • nazwiska i imiona poprzednie;

 • imiona rodziców;

 • nazwiska rodowe rodziców;

 • stan cywilny;

 • imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe;

 • płeć;

 • datę i miejsce urodzenia;

 • obywatelstwo;

 • numer PESEL;

 • dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych;

 • adres poprzedniego miejsca pobytu stałego;

 • adres nowego miejsca pobytu stałego;

 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,

 • o wykształceniu.  

W zastępstwie osoby zobowiązanej do zameldowania się, wymienione dane może zgłosić członek rodziny, opiekun prawny lub faktyczny albo inna osoba. Osoba meldująca się powinna uzyskać na odpowiednim formularzu (zwykle jest to tzw. „formularz zgłoszenia pobytu”) potwierdzenie faktu zamieszkiwania w lokalu podpisane przez właściciela tego lokalu. 

Pełnomocnictwo 

Zgodnie z treścią art. 32 kodeksu postępowania administracyjnego, „strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania”. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Ponadto wedle kodeksu cywilnego, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno zostać udzielone w tej samej formie. Zmiana obywatelstwa nie skutkuje nieważnością pełnomocnictwa. Mogą się jednakże pojawić wątpliwości co do tożsamości pełnomocnika, jeśli posługuje się on dowodem tożsamości innym niż wskazany w pełnomocnictwie. Inny dowód tożsamości nie powinien jednak automatycznie rodzić wątpliwości tego typu.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

krystyna jakubows

22.2.2011 18:12:28

Re: Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

czy aby na pewno do potwierdzenia pelnomocnictwa potrzebny jest konsul ? przeciez istnieje cos takiego jak apostille


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: