Emerytura

Postępowanie przed ZUS

Emerytura z Polski dla osoby zamieszkałej za granicą - opinia prawna

Stan faktyczny

Mieszkam w Kanadzie. Przepracowałem w Polsce 24 lata. Jakie mam szanse na emeryturę i co powinienem zrobić, aby ją uzyskać?

Opinia prawna

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353).

Niniejsza porada prawna zawiera ogólne zasady nabywania uprawnień emerytalnych. Jednoznaczna odpowiedź na zadane pytania nie jest możliwa ze względu na brak szczegółowych danych, w tym przede wszystkim: daty urodzenia i rodzaju wykonywanej pracy.

Przesłanki do nabycia prawa do emerytury 

Urodzeni po 31 grudnia 1948 r.

Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy o emeryturach i rentach  ubezpieczonym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej zwana ustawą) urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 46-50 i 184 ustawy. 

Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r.

Zgodnie z art. 27 ustawy  ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. 

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej, przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn (art. 28 ustawy).  

Dodatkowo zgodnie z art. 29 ustawy ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego - w przypadku mężczyzn 65 lat, mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat w przypadku mężczyzn, jeżeli mają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy oraz spełniają inne wymienione w ustawie warunki.

Wspomnieć należy, że odrębne uregulowania dotyczą osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (górników, osób zatrudnionych na kolei itp).

Procedura

Decyzje w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają, z uwzględnieniem ust. 2-4, organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. 

Wyznaczone przez Prezesa Zakładu jednostki organizacyjne Zakładu wydają decyzje w sprawie świadczeń i świadczenia te wypłacają:

  • osobom zamieszkałym za granicą w państwie, z którym łączy Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych;  

  • osobom, którym przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury lub renty uwzględniono okresy ubezpieczenia, o których mowa w art. 8

  • osobom zamieszkałym za granicą w państwie, z którym nie łączy Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, decyzje w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają organy rentowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce osoby zainteresowanej (ubezpieczonego). 

Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Postępowanie w sprawie świadczenia podlega umorzeniu, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tego świadczenia. 

Wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie świadczeń podlega umorzeniu. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń zgłasza się w organie rentowym bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek, z uwzględnieniem art. 182. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń osobom, o których mowa w art. 115 ust. 2 i 3, zgłasza się w organach rentowych wymienionych w tych przepisach, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych. Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Grazyna Schuringa

22.5.2012 14:25:20

Re: Emerytura z Polski dla osoby zamieszkałej za granicą - opinia prawna

Mam 61 lat mieszkam w Holandii pracuje ,w Polsce mam 20 lat pracy. zawieszono mi rente dlatego ze pracuje czy to jest sprawiedliwe zapewne kazdy wie ze pensie sa wyzsze ale oplaty i zycie drosze dlaczego zawieszaja nam ja nikomu nie blokuje pracy wyjechalam za chlebem a moje panstwo mnie oszukuje . pozdrawiam Grazyna

robert

27.12.2010 13:3:23

Re: Emerytura z Polski dla osoby zamieszkałej za granicą - opinia prawna

prosze o pomoc kto mi napisze nieco

robert

27.12.2010 13:2:11

Re: Emerytura z Polski dla osoby zamieszkałej za granicą - opinia prawna

prosze o pomoc kto mi napisze nieco

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: