Testament

Zachowek

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny 

Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, ponieważ od dawna nie kontaktował się z ojcem i nawet nie odwiedził go w czasie choroby. Ojciec wyraźnie powiedział, że przyrodni brat nie może od nas otrzymać zachowku. Problem polega jednak na tym, że brat kwestionuje testament powołując się na to, że razem z bratem i byliśmy świadkami testamentu. Oprócz nas był tylko jeszcze jeden świadek - przyjaciel ojca, który spisywał jego wolę. Pod tym dokumentem podpisaliśmy się wszyscy, oprócz ojca oczywiście. Czy można kwestionować testament, skoro został on potwierdzony na piśmie? Czy nasz przyrodni brat może skutecznie podważać testament? Twierdzi on, że nie mogliśmy być świadkami, skoro jesteśmy spadkobiercami. Czy to prawda? A co w takim przypadku z jego wydziedziczeniem? Czy również w tym zakresie testament jest nieważny? Przecież taka była jego wola.

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

Zgodnie przepisami kodeksu cywilnego:

Art. 952 § 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

§ 2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

§ 3.

 W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Art. 955. Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Art. 956. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:

 1. kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;  

 2. niewidomy, głuchy lub niemy;  

 3. kto nie może czytać i pisać;  

 4. kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;  

 5. skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.  

Art. 957. § 1. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

§ 2. Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w paragrafie poprzedzającym, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.

Art. 958. Testament sporządzony z naruszeniem przepisów rozdziału niniejszego jest nieważny, chyba że przepisy te stanowią inaczej.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

jerzy Jezierski

8.1.2012 12:21:41

Re: Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Małżeństwo + brat żony Umiera żona dziedziczą mąż i brat żony po 1/2 każdy Umiera mąż testament przekazany ustnie: obecni 2 świadkowie i przyszły spadkobierca,który nie podpisuje ostatniej woli umierającego Pytanie: kto otrzymuje spadek ????


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.7.2011

  Kto nie może być świadkiem testamentu?

  Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności określonej ilości (...)

 • 29.2.2012

  Sposoby odwołania testamentu

  Testament jest czynnością prawną, która wywołuje przewidziane prawem skutki dopiero z chwilą śmieci osoby dokonującej tej czynności. Stąd dopuszczalność odwołania testamentu przez spadkodawcę (...)

 • 14.4.2011

  Treść i forma testamentów szczególnych

  Testament jest forma rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. Testamenty (...)

 • 15.11.2016

  Dziedziczenie spadku przez rodzeństwo spadkodawcy

  Powołanie do spadku może wynikać z testamentu lub z mocy samego prawa. W przypadku dziedziczenia testamentowego wola spadkodawcy wynika z samego testamentu. Natomiast jeżeli nie zachodzi sytuacja dziedziczenia (...)

 • 6.6.2011

  Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

  Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu, który sporządza się w obecności osoby pełniącej określone funkcje publiczne przez złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z wymogami (...)