Stosunek pracy

Zasady awansu zawodowego nauczycieli - opinia prawna

Stan faktyczny

Jestem zatrudniona w szkole podstawowej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Moja umowa o pracę została zawarta w dniu 1 września 1999 r., a więc przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy - Karty Nauczyciela. Jestem nauczycielem języka angielskiego i posiadam tytuł magistra biologii z przygotowaniem pedagogicznym oraz zaawansowaną znajomość języka angielskiego potwierdzoną Certificate in Advanced English wydanym przez British Council (zgodnie z &11 p.2 podp.4 Rozporządzenia Ministra Edykacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 oraz z 2004 r. Nr 122, poz. 1290). Obecnie uczęszczam na kurs kwalifikacyjny - metodyka nauczania języka angielskiego, który zakończy się w maju 2005 r. W dniu 1 września 2004 rozpoczęłam staż do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Czy według Państwa, nie będzie przeszkód do uzyskania przeze mnie stopnia nauczyciela kontraktowego po zakończeniu stażu? Uważam, że zostaną spełnione wszystkie warunki wymienione w art. 9b.1 Karty Nauczyciela.

Opinia prawna

Zgodnie z art. 9b ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego (w Pani przypadku chodzi o stopień nauczyciela kontraktowego) jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3 odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

Odnośnie wymagań kwalifikacyjnych art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela wskazuje na posiadanie wyższego wykształcenia z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli i podjęcia pracy na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

Bardziej szczegółowe wymagania kwalifikacyjne konieczne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego przewiduje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r.., Nr 155 poz. 1288 z późniejszymi zmianami).

W myśl przepisu § 4 rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela m.in. w szkołach podstawowych posiada osoba, która: 

 • ma kwalifikacje określone w § 2 ust. 1 (czyli legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub studiów magisterskich w specjalności zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne albo studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć  lub § 3 pkt 2 (czyli legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne) lub 3 (czyli legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć albo dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć) lub 

 • legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć albo 

 • legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. 

Legitymuje się Pani dyplomem ukończenia studiów magisterskich: biologia, jest to więc inny kierunek niż przedmiot nauczany przez Panią w szkole: język angielski. Dodatkowo posiada Pani przygotowanie pedagogiczne a w maju 2005 r. ukończy Pani kurs kwalifikacyjny. Ponadto posiada Pani kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej gdyż legitymuje się Pani Certificate in Advanced English (§ 11 ust. 3 pkt 1 lit b rozporządzenia) W związku z powyższym spełni Pani wymogi do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, o których mowa w § 4 pkt 1 rozporządzenia po ukończeniu przedmiotowego kursu.

Po ukończeniu stażu spełni Pani wszystkie wymagane ustawą i rozporządzeniem wymogi do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.12.2004

  Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela (...)

 • 14.12.2004

  Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Z zasady nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole uzyskuje stopień stażysty. Wyjątki od tej zasady dotyczą nauczycieli akademickich legitymujących się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole (...)

 • 23.8.2018

  Doradztwo zawodowe uregulowane

  Nowe rozporządzenie określa, na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji.

 • 27.5.2017

  Bazy ofert pracy dla nauczycieli

  W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów (...)

 • 13.12.2018

  Kolejne podwyżki dla nauczycieli

  Już od 1 stycznia 2019 roku pensje nauczycieli wzrosną o kolejne 5%. To druga transza wprowadzanych od kwietnia bieżącego roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. W sumie od 1 kwietnia 2018 r. do 1 (...)