e-prawnik.pl Porady prawne

Zasady udostępniania treści pornograficznej w internecie - opinia prawna

24.1.2005

Stan faktyczny

Mam pytanie dotyczące prowadzenia jednej ze stron. Strona ma charakter erotyczny. Mechanizm działania strony jest nieco skomplikowany mianowicie filmy i zdjęcia (erotyczne) pobierane są automatycznie przez program z binarnych grup dyskusyjnych, zdjęcia postowane na binarnych grupach dyskusyjnych pojawiają się na tysiącach serwerów na świecie i są udostępniane użytkownikom Internetu z całego świata. Skrypt po prostu powiela zawartość erotycznych grup binarnych i udostępnia je nie poprzez klienta grup dyskusyjnych np Ms Outlook tylko poprzez mechanizm na stronie www. Udostępniane są nie tylko zdjęcia i filmy, ale również nagłówek wiadomości czyli informacje o rodzaju grup i autorze postu czyli osobie, która publikowała zdjęcia i filmy na binarnych grupach dyskusyjnych. Strona www zlokalizowana jest na serwerze w USA, który leasinguję od amerykańskiego dostawcy usług internetowych, serwer grup binarnych, z których są one pobierane również zlokalizowany jest w USA, domena internetowa wykupiona jest w Polsce w Nasku. Bywa tak, że mimo zastosowania specjalnych filtrów ograniczających pobieranie danych zawierających słowa: kid, zoo, animal itd.. czyli materiały zawierające zoofilię i dziecięcą pornografię, pojawiają się pedofilskie i zoofilskie zdjęcia i filmy na stronie. Czy prowadzenie tego typu serwisu jest zgodne z polskim prawem? Opłaty, pobierane są od użytkowników serwisu, nie za materiały zawarte na serwisie lecz za wygenerowany transfer oraz za korzystanie z oprogramowania umożliwiającego przeglądanie zbiorów binarnych grup dyskusyjnych za pomocą www. Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku wykrycia materiałów pedofilskich lub zoofilskich na serwerze? Postujący, autor skryptu, właściciel www, czy właściciel serwera? Właściciel www dba o jakość zawartych materiałów w postaci stworzenia specjalnego filtra usuwającego wszystkie zdjęcia bądź filmy zawierające w nazwie pliku lub postu podejrzane wyrazy jak również sam ręcznie stara się usuwać wszelkie podejrzane zdjęcia bądź filmy. Jednak dziennie dochodzi około 10 000 zdjęć i 300 filmów przejrzenie tego ręcznie jest chyba niewykonalne.

Poradę sporządzono w oparciu o:


  1. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zmianami),

  2. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz.1204 ze zmianami).

Porada prawna

W zakresie odpowiedzialności za treści umieszczone na stronie internetowej zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 2 pkt 4 świadczenia usług drogą elektroniczną to wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualnie żądania zleceniobiorcy bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Na potrzeby niniejszej opinii należy również wskazać, iż usługodawcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc choćby ubocznie działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi. Bez wątpienia będzie Pan usługodawcą w rozumieniu ustawy świadczyć Pan bowiem będzie usługi drogą elektroniczną.

Odnosząc się teraz do kwestii odpowiedzialności, za treść świadczonych usług i za ich udostępnianie usługodawca odpowiada na zasadach ogólnych. Ustawa wyłącza odpowiedzialność gdy działalność usługodawcy ogranicza się do prostego przekazu danych oraz automatycznego ich przechowywania, bez związku z transmitowaną informacją - czyli wtedy gdy dane nie znajdują się pod kontrolą usługodawcy. W tym konkretnym przypadku usługa nie ogranicza się do powyższych czynności.

Wskazuje Pan, iż serwer na którym zlokalizowana jest Pańska strona internetowa znajduję się w USA. Jednak to nie miejsce położenia środków technicznych umożliwiających świadczenie usług na przykład poprzez stronę www decyduje, ale miejsce siedziby usługodawcy względnie jego miejsce zamieszkania. W tym przypadku miejscem siedziby/zamieszkania jest jak zakładamy Polska. W związku z czym nie ma znaczenia fakt iż serwer położony jest w innym kraju.

Warunkiem jest nie zapoznanie się z ich treścią tymczasem w tym konkretnym przypadku ma Pan kontrolę nad zawartością merytoryczną strony. W związku z tym należy skonstatować ze to Pan jako usługodawca świadczący usługę dostępu do zdjęć i filmów o treści pornograficznej ponosi odpowiedzialność za treści zawarte na stronie.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na odpowiedzialność karną.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z art. 202 § 1 kodeksu karnego (dalej k.k.) kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Przepis ten sankcjonuje zachowanie polegające na rozpowszechnianiu pornografii. Z tym, że konieczne jest spełnienie przesłanki polegającej na rozpowszechnianiu w taki sposób, że narzucić to może odbiór tych pornograficznych treści osobie, która sobie tego nie życzy. Należy jednak wskazać, iż z uwagi na ograniczenie dostępu do określonych, zgromadzonych zasobów zdjęć pornograficznych do osób, które zapłaciły za udostępnienie, a więc osób, które zgodnie ze swoją wolą oglądają tego rodzaju treści wyklucza praktycznie spełnienie przesłanki z powyższego przepisu. Rozumiemy więc, że dostęp będzie można uzyskać poprzez zalogowanie się a to z kolei będzie możliwe po uiszczeniu określonej opłaty. Tak więc osoba, decydująca się na tego typu usługę będzie miała świadomości i wolę oglądania zdjęć pornograficznych udostępnianych przez Pana.

Jednak należy wskazać, że odmienna regulacja dotyczy rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15 albo związanych z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 202 § 3 k.k.).

Zwrócić więc uwagę należy na okoliczność, że nie tylko zakazane jest rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich i zwierząt, ale również tych z użyciem przemocy. W tych wszystkich przypadkach bez znaczenia pozostaje fakt czy rozpowszechnianie następuje w taki sposób, że narzucony zostaje odbiór osobom, które sobie tego nie życzą. Wszelkie rozpowszechnianie tego rodzaju pornografii jest zakazane.

Koniecznym jest wzmianka, iż przestępstwa, których znamiona opisane są w przepisie art. 202 k.k. są przestępstwami umyślnymi, mogą być więc popełnione wyłącznie umyślnie. Przestępstwo jest z kolei popełnione umyślnie jeśli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość popełnienia, na to się godzi. W opisanej sytuacji trudno mówić, iż chce Pan popełnić przestępstwo. Przewiduje Pan jednak możliwość jego popełnienia i godzi się na to skoro mimo zastosowania filtrów i ręcznego sortowania zdjęć i filmów dopuszcza Pan możliwość umieszczenia tych zdjęć na stronie.

Dla pełności opinii należy wskazać na trudny do rozstrzygnięcia problem. Nie wiemy w jaki sposób będzie dokonywana zapłata za udostępnianie zasobów jednak jeśli umowa o świadczenie usług ma zostać zawarta za pośrednictwem internetu mogą być trudności z ustalenie prawdziwych danych osoby zamawiającej usługę. Tymczasem art. 202 § 2 k.k. stanowi, iż kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmiotu mające taki charakter podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Konieczna byłaby więc jakiegoś rodzaju weryfikacja czy osoba zamawiająca usługę dostępu ma ukończone 15 lat. W przeciwnym razie w przypadku gdyby możliwość zapoznania się z pornograficznymi treściami Pańskiej strony mogły mieć również osoby poniżej 15 roku życia mógłby się Pan narazić na zarzut prezentowania treści pornograficznych małoletniemu. W formularzu zamówienia powinno się więc znaleźć oświadczenie, że zamawiający ma ukończone 18 lat.

Reasumując świadczenie usług dostępu do treści pornograficznych jest działalnością legalną jednak przy spełnieniu określonych warunków. Po pierwsze więc ich prezentacja nie może odbywać się w taki sposób, że może narzucić ich odbiór osobom, które sobie tego nie życzą, po drugie zakazane jest rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem dzieci i zwierząt oraz z udziałem przemocy. Treści te co więcej nie mogą być prezentowane osobom poniżej lat 15.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Płatki kwiatów spadające z sąsiedniego balkonu

Małgorzata

27.7.2017 20:48:8

Re: Płatki kwiatów spadające z sąsiedniego balkonu

Mam skrzynkę z kwiatami stojącą na zewnętrznym parapecie. Sąsiadka mieszkająca niżej złości się, że płatki kwiatów opadają na jej parapet. Nie powstrzymam przecież tego. Nie zamierzam likwidować kwiatów w środku lata. Nie chcę konfliktu z sąsiadką. Ale też nie będę sprzątać jej parapetu. Jednak gniew sąsiadki popsuł moją radość z kwiecistych parapetów. Nie ma złotego środka na takie sytuacje. Eh, życie!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ