Miejsce świadczenia usług rozrywkowych

Ustalenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów i wykonywaniu usług jest o tyle istotne, że miejsce to wskazuje, gdzie - w jakim kraju - czynności te podlegają opodatkowaniu.

Dnia 12 maja 2005 r. ETS w swoim orzeczeniu, wydanym w trybie prejudycjalnym, odniósł się do miejsca świadczenia usług rozrywkowych. Stwierdził, co następuje:

Świadczenie usług polegające na umożliwieniu odbiorcom użytkowania, za wynagrodzeniem, automatów do gier zainstalowanych w salonach gier założonych na terytorium Państwa Członkowskiego należy uznać za działalność rozrywkową lub podobną w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. c) tiret pierwsze VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG (…), w związku z czym miejscem świadczenia tej usługi jest miejsce jej fizycznego wykonywania.

Takie rozwiązanie jest, zdaniem luksemburskiego Trybunału, racjonalne pod względem podatkowym, gdyż omawiane usługi są poddane reżimowi podatku VAT w tym państwie członkowskim UE, na którego terytorium zamieszkują odbiorcy tych usług.

Przyjęcie takiej interpretacji, że usługi rozrywkowe według w art. 9.2. c VI Dyrektywy są świadczone w miejscu ich faktycznego wykonania stanowi jeden z wyjątków od zasady ogólnej (według której miejscem świadczenia usług jest miejsce siedziby usługodawcy). Dzięki temu podmioty spoza Unii świadczące tego typu usługi na terenie państwa członkowskiego UE mają tam "stałe miejsce prowadzenia działalności". Nie przysługuje im więc prawo do zwrotu VAT na podstawie XIII Dyrektywy.

ETS wyjaśnił przy okazji, iż dla uznania danej usługi za działalność rozrywkową lub podobną w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. c) tiret pierwsze VI Dyrektywy nie jest konieczne, żeby usługa świadczona przez dostawcę miała charakter artystyczny. Może to być działalność, w której podstawowym celem usługodawcy jest przysporzenie rozrywki klientom (np. udostępnienie automatów do gier). 

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie C-452/03 RAL (Channel Islands) Ltd, RAL Ltd, RAL Services Ltd, RAL Machines Ltd przeciwko Commissioners of Customs & Excise - http://www.curia.eu.int/.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Kiedy występuje import usług?

  Aby stwierdzić, że mamy do czynienia z importem usług dla celów VAT, podatnik musi za każdym razem dokonać 4 kroków weryfikacyjnych. Abyśmy mieli do czynienia z importem usług, miejsce świadczenia (...)

 • Stawki karty podatkowej w 2020 r.

  Ogłoszono wysokość: stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów (...)

 • Miejsce świadczenia dostawy

  Określenie miejsca świadczenia (dostawy lub usługi) ma fundamentalne znaczenie dla tego w jakim państwie wykonywana przez podatnika czynność będzie opodatkowana. Przykładowo, czynność wykonywana (...)

 • Usługi na ruchomym majątku rzeczowym a miejsce opodatkowania VAT - stan prawny do 1 stycznia 2010

  Usługi na ruchomym majątku rzeczowym (art. 27 ust 2 pkt 3 lit. d ustawy o VAT) należą do wyłączeń spod reguły opodatkowania usług w miejscu siedziby usługodawcy. W niniejszym artykule opiszemy (...)

NA SKÓTY