Podatnik i płatnik podatku od nieruchomości

Pytanie:

Zawarta została umowa, w której nie określono, kto ma być płatnikiem podatku od nieruchomości, a raczej nie ma w niej postanowienia, że najemca-dzierżawca ma płacić ww. podatek do Gminy. Właścicielem, wynajmującym i wydzierżawiającym jest Gmina. Najemcą, dzierżawcą jest przedsiębiorca. Jest to umowa najmu-dzierżawy. Kto w przypadku stosunku najmu-dzierżawy jest płatnikiem podatku od nieruchomości: właściciel wynajmujący-wydzierżawiający, czy najemca-dzierżawca? Umowa była sporządzona z poprzednim właścicielem, na dziesięć lat - czas określony - a Gmina nabyła wynajmowaną nieruchomość od poprzedniego właściciela POM sp. z o.o. Gmina stała się więc następcą prawnym, przejmując równocześnie prawa i obowiązki wynajmującego. W umowie natomiast nie było zapisane, że podatek od nieruchomości płaci najemca. Czy w tym konkretnym przypadku jestem płatnikiem podatku od nieruchomości i jednocześnie podatnikiem tego podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zatem osoba będąca posiadaczem nieruchomości na podstawie umowy najmu lub umowy dzierżawy zawartej z właścicielem (jednostką samorządu terytorialnego, np. gminą) jest podatnikiem (i jednocześnie płatnikiem, rozumianym jako płacącym) podatku od nieruchomości.

Wątpliwość co do obowiązku płacenia podatku od nieruchomości przez najemcę/dzierżawcę może pojawić się w sytuacji, gdy umowa najmu lub dzierżawy została zawarta z poprzednim właścicielem nieruchomości, od którego gmina nabyła nieruchomość, stając się tym samym właścicielem nieruchomości. Literalnie bowiem umowa ta nie została zawarta z właścicielem - jednostką samorządu terytorialnego i nie ma żadnego powodu, aby tylko z tego powodu, iż gmina stała się właścicielem sytuacja prawna najemcy/dzierżawcy uległa pogorszeniu w ten sposób, że nagle musi płacić podatek od nieruchomości.

Niestety jest to sytuacja dosyć rzadka i nie ma w tym zakresie interpretacji organów podatkowych, ani orzecznictwa, nie mniej jednak, jeśli gmina będzie żądała zapłaty podatku od nieruchomości, warto złożyć odwołanie od decyzji, wskazując na powyższe wątpliwości, tj. na fakt niezawarcia umowy z jednostką samorządu terytorialnego i na fakt nieuzasadnionego pogorszenia sytuacji prawnej najemcy/dzierżawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

  Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości (...)

 • CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)

 • Dla kogo wstępnie wypełnione zeznanie PIT?

  Rządowy projekt zakłada, że zmieni się zakres usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.

 • Zmiany w podatkach samorządowych

  Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym wprowadza korzystne rozwiązania dla podatników. Ustawa ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności (...)

NA SKÓTY