Agroturystyka a dochód z najmu

Pytanie:

"Posiadam tzw. gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha gruntów rolnych), ale bez zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Uznano, że spełniam wymogi rolnika i obecnie podlegam pod ubezpieczenie KRUS. W odległości ok. 120 km, w mieście poniżej 5.000 mieszkańców mam działkę w ewidencji gruntów oznaczoną również jako rolna, ale jej powierzchnia nie spełnia wymogów stawianych gospodarstwu rolnemu (0,61 ha). Na działce ten stoi dom mieszkalny. Czy mogę skorzystać z możliwości wynajmu w tym domu pokoi (mniej niż 5 szt.) na zasadzie gospodarstwa agroturystycznego?"

Odpowiedź prawnika: Agroturystyka a dochód z najmu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Jednym z warunków skorzystania z powyższego zwolnienia jest zatem, aby budynek mieszkalny położony był w gospodarstwie rolnym.

Jak stanowi art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Na mocy natomiast art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (tzn. sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza),o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Za działalność rolniczą uważa się zaś produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Zatem, jeśli budynek mieszkalny nie jest położony w gospodarstwie rolnym (zgodnie z powyższą definicją), to nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. Nie ma przy tym znaczenia, iż właściciel budynku jest rolnikiem, płaci składki KRUS i posiada gospodarstwo rolne w innej miejscowości.

Jednak w tym przypadku może chodzić o gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Grunty te nie muszą bowiem stanowić zorganizowanej całości. Oznacza to, że za gospodarstwo należy uznać grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha nawet wówczas, gdy nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź ekonomiczna. Na przykład gospodarstwem rolnym będzie 0,2 ha łąki w woj. małopolskim, 0,5 ha łąki w świętokrzyskim i 0,5 ha gruntu ornego w woj. mazowieckim, o ile stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu jednej osoby. Jedynym elementem łączącym wyżej wymienione grunty jest osoba podatnika. Drugim warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne - w rozumieniu ustawy o podatku ronym - jest ich łączna powierzchnia. Można generalnie powiedzieć, iż jeśli podatnik płaci od tej działki podatek rolny (a nie podatek od nieruchomości), to znaczy, że organy podatkowe uznały ją za część gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika