Akt oskarżenia o dwa przestępstwa

Pytanie:

Chcę napisać prywatny akt oskarżenia przeciwko osobie, która mnie zniesławiała, oraz innego dnia znieważyła. Wg mnie są to przestępstwa z art.212 kodeksu karnego i 216 kodeksu karnego. Czy akt oskarżenia powinien wyglądać w ten sposób, że w pkt 1 wymieniam czyn z art. 212, w punkcie 2 czyn z art. 216, a pod spodem o czyny z art.212 i 216 kk w związku z art.11 kk?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 11§1 Kodeksu Karnego (kk) stanowi, iż ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. Zgodnie z §2 przywołanego przepisu, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Oznacza to, iż na gruncie tej normy mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie jeden czyn, jedno zachowanie sprawcy może być zakwalifikowane jako czyn zabroniony z różnych przepisów ustawy karnej równocześnie (np. uczestnik bójki jednym zachowaniem naraził inną osobę na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu i jednocześnie spowodował umyślnie naruszenie jej narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni; art. 158§1 w zw. z art. 157§2 kk w zw. z art.11§2 kk). W doktrynie określa się tę sytuację jako tzw. zbieg przepisów. Dla zastosowania normy art. 11 kk do kwalifikacji prawnej czynu zabronionego konieczne jest jedno zachowanie, jeden czyn sprawcy. W opisanej sytuacji, została Pani pomówiona (jedno zachowanie sprawcy), a innego dnia znieważona (drugie zachowanie sprawcy) - miały więc miejsce dwa zachowania, dwa czyny sprawcy. Czyn kwalifikowany jako pomówienie oraz czyn kwalifikowany jako zniewaga zostały dokonane w różnym czasie – nie można więc przyjąć, iż sprawca popełnił jeden czyn mogący być ocenionym jako pomówienie i jako zniewaga jednocześnie. Zatem kwalifikacja zarzucanych czynów sformułowana jako: art. 212 i art. 216 kk w zw. z art. 11§2 kk jest nieprawidłowa. Formułując oskarżenie prywatne powinna Pani zarzucić sprawcy i opisać każdy z czynów (tj. pomówienie - art. 212 kk oraz zniewagę art. 216 kk) oddzielnie. Może Pani to zrobić bądź w odrębnych punktach w jednym akcie, bądź sformułować dwa akty oskarżenia - jeden dla zniewagi, drugi dla pomówienia. Sformułowanie jednego aktu oskarżenia będzie dopuszczalne, jeżeli dla rozpoznania obu spraw (tzn. zarówno o zniewagę, jak i o pomówienie) właściwy będzie ten sam sąd. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd, w okręgu którego popełniono przestępstwo (art.31§1 kpk). Zgodnie z art. 6§2 kk, czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. W przypadku pomówienia i zniewagi właściwy będzie sąd rejonowy; będzie to ten sam sąd dla obu przestępstw, jeżeli w jego okręgu sprawca dokonał obu czynów (tj. pomówił Panią i znieważył).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.11.2014

  Oskarżenie prywatne

  Zasadą jest, że oskarżycielem przed sądem jest prokurator. Jednak nie we wszystkich sprawach ma on obowiązek wnoszenia aktu oskarżenia. Wyjątek ten stanowią właśnie sprawy ścigane z oskarżenia (...)

 • 26.9.2016

  Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek (...)

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 12.9.2016

  Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

  Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa, jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o jego popełnieniu. Niektóre z przestępstw są ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, a niektóre (...)

 • 13.5.2013

  Kiedy potrzebny jest wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa?

  Niektóre przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Są to tzw. przestępstwa wnioskowe. Wniosek o ściganie należy złożyć do organu ścigania. Po złożeniu wniosku postępowanie (...)