Alimenty płatne do rąk pełnoletniego dziecka

Pytanie:

Moja sytuacja przedstawia się następująco. Od osiemnastu lat płacę alimenty na dziecko z poza małżeństwa, którego ojcostwo uznałem. Do sierpnia 2007 dziecko przebywało w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Od sierpnia 2007 do chwili obecnej przebywa i przebywać będzie do ukończenia 21 lat w zakładzie poprawczym. W kwietniu 2008 ukończy osiemnaście lat. W wyniku kłopotów finansowych w które popadłem pięć lat temu alimenty podlegają egzekucji komorniczej. Od roku wpłacam je osobiście w kasie komornika - oczywiście wraz z kosztami komorniczymi. Nie mam zajętego bezpośrednio wynagrodzenia ani innej wierzytelności. Na ostatniej rozprawie o podwyższenie alimentów poprosiłem sędzię o pouczenie na okoliczność ukończenia przez dziecko 18 roku życia - tzn. komu po tej dacie przekazywać alimenty. Sędzia poinformowała, że mogę je przekazywać bezpośrednio dziecku. Stan ten potwierdzają również liczne informacje odnalezione na stronie e-prawnik. Posiadam skrócony akt urodzenia dziecka, który poświadcza fakt osiągnięcia przez nie pełnoletniości w w/w dniu. Nie uważam za słuszne przekazywać alimenty matce zastępczej, u której dziecko nie przebywa (choć jest zameldowane na pobyt stały). Nie mogę również liczyć na to, aby w najbliższym czasie dziecko zgłosiło się u komornika i zażądało przekazywania sobie alimentów (z przyczyn oczywistych - ograniczenie swobody i pozostawanie na terenie zakładu jak również dość wrogi stosunek do mnie). Na bazie informacji z e-prawnik wiem, że moja sytuacja jest na tyle korzystna, że mogę przekazywać alimenty bezpośrednio wierzycielowi i przedkładać komornikowi dowód zrealizowanego przekazu pocztowego. Zdecydowanie chcę, aby pieniądze trafiały do rąk dziecka. Znam aktualny adres pobytu dziecka (tzn. adres zakładu poprawczego, w którym przebywa). W jaki sposób postąpić z komornikiem, abym mógł przekazywać alimenty bezpośrednio dziecku przekazem pocztowym na adres pobytu, a komornikowi tylko przedkładać zrealizowany przekaz pocztowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim możliwość załatwienia sprawy leży po stronie pana syna, gdy osiągnie on pełnoletność. Syn nie musi osobiście stawić się u komornika. Wystarczy pismo, w którym wskaże, na jakie konto czy adres mają być przekazywane pieniądze albo wniosek o umorzenie egzekucji. Niestety możliwości Pana działania są ograniczone.

Co do osiągnięcia przez syna pełnoletności w czasie postępowania egzekucyjnego to fakt ten nie powoduje zawieszenia tegoż postępowania. Egzekucja toczy się dalej na podstawie dotychczasowego wniosku przedstawiciela ustawowego syna. Jeśli nie jest Pan pewien czy alimenty nie będą przekazywane rodzinie zastępczej, warto przesłać do komornika pismo ze stosowna informacją o osiągnięciu przez syna pełnoletności, załączając odpis aktu urodzenia.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, znowelizowanym dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W obu przypadkach komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanych kwot.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

Naszym zdaniem kierując się powyższymi, nowymi przepisami, powinien Pan przede wszystkim skontaktować się w miarę możliwości z synem, przekonując go do złożenia wniosku o umorzenie egzekucji. Z tym, że zgodnie z ust 2 w/w przepisu w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Naszym zdaniem w przypadku alimentów należnych na przyszłość cofnięcie wniosku egzekucyjnego (umorzenie egzekucji) nie powinno powodować nałożenia opłaty stosunkowej.

Po drugie, wobec komornika, może Pan złożyć niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że spełnił Pan świadczenie alimentacyjne. Powinno to następować każdego miesiąca przez terminem wymagalności świadczenia (zgodnie z wyrokiem prawdopodobnie jest to 10 każdego miesiąca). Będzie to argumentem za wydaniem przez komornika postanowienia wzywającego syna do uiszczenia opłat komorniczych. Do w/w dowodu na piśmie warto załączyć pismo wyjaśniające, że jest to kwota alimentów za dany miesiąc, jednocześnie z wnioskiem o ściągniecie kosztów egzekucyjnych od syna. Komornik nie może bowiem sam decydować o tym, że egzekucja jest niepotrzebnie prowadzona, gdyż jest związany wnioskiem wierzyciela. Przepis ten jak się wydaje ma więc na celu przerzucenie odpowiedzialności za koszty na wierzyciela (syna).

Oczywiście przepisy powyższe są nowe i praktyka ich stosowania przez komorników może być różna. Nie są one bowiem wprost dostosowanie do egzekucji świadczeń wymagalnych na przyszłość (np. alimentów). W chwili wszczęcia egzekucji alimentów, egzekucja ta mogła być - i jak wskazuje opis sytuacji była - celowa. Nie jest więc wprost uregulowany problem opłat komorniczych, gdy egzekucja świadczeń okresowych przestaje być celowa w trakcie postępowania. W razie sporu z komornikiem może Pan jednak złożyć skargę na jego czynności, tj. na żądanie opłat od pana zamiast od syna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.9.2018

  Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

  Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania (...)

 • 19.5.2016

  Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • 25.2.2014

  Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

  Alimenty są to świadczenia należne od określonych członków rodziny osobom, które potrzebują pomocy materialnej, ponieważ nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Komu i od kogo (...)

 • 16.5.2016

  Dochodzenie zaległych alimentów

  Wiedza o tym co to jest obowiązek alimentacyjny i czemu służy jest raczej powszechna. Często jednak zapomina się, że oprócz żądania alimentów na przyszłość, można również (...)

 • 26.8.2017

  500+ dla samotnych rodziców

  Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia (...)