Amortyzacja budynku na wynajem

Pytanie:

"Osoba prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowana na zasadach ogólnych, wynajmuje lokale użytkowe i mieszkalne. Wynajem ten ma miejsce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy może amortyzować część budynku przeznaczoną pod wynajem w sytuacji, gdy: 1) budynek został wybudowany w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, który to kredyt nie został jeszcze spłacony? 2) na budowę przeznaczono również środki ze sprzedaży mieszkania (skorzystano z ulgi w podatku) - w budynku znajduje się również mieszkanie właścicieli? 3) Czy można amortyzować wynajmowane lokale (oczywiście proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), przyjmując wartość rynkową nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w 2003 roku dla zabezpieczenia wierzytelności?"

Odpowiedź prawnika: Amortyzacja budynku na wynajem

Decydując się na amortyzację budynku przeznaczonego na wynajem podatnik musi uwzględnić treść art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się „odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie”.

W świetle powyższego przepisu, wybudowanie budynku ze środków pochodzących z kredytu, czy ze środków własnych pochodzących np. ze sprzedaży mieszkania (mimo, iż skorzystano z możliwości uniknięcia podatku od zbycia poprzez przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe) nie ogranicza prawa podatnika do zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Ewentualnie np. w przypadku, gdyby kredyt taki został następnie umorzony  (co jest równoznaczne ze zwrotem wydatków na nabycie środka trwałego), to w dacie umorzenia odpisy amortyzacyjne od części wartości środka trwałego, która została umorzona (zwrócona) – nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Podobnie, np. odpisy amortyzacyjne od wartości budynku, która uległa odliczeniu na podstawie tzw. „dużej” ulgi mieszkaniowej - nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wartość początkową budynku ustala się biorąc pod uwagę cenę nabycia, koszt wytworzenia bądź wartość rynkową. Jeżeli budynek został wybudowany we własnym zakresie przez przedsiębiorcę, wartość początkową będzie stanowił koszt jego wytworzenia. Koszt wytworzenia to wartość, w cenie nabycia, zużytych rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi oraz inne koszty, z wyjątkiem wyłączonych przez ustawodawcę (np. wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci). Art. 22 g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że w przypadku gdy lokal został nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych i nie można ustalić ceny jego nabycia, wartość początkową przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych lokali tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji. Gdy podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia nieruchomości, powinien skorzystać z pomocy biegłego (art. 22g ust. 9 ustawy) - przykładowo może to być operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dla zabezpieczenia wierzytelności.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika