Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

Pytanie:

"W przetargu na budowę sieci wodociągowej złożono dwie oferty. Oferta nr 1 jest kilkanaście tysięcy tańsza od oferty nr 2, jednakże wykonawca zastosował złą stawkę VAT. Wykonawcy z przyczyn ekonomicznych zależałoby na tym by wygrała firma nr 1. Czy istnieje możliwość poprawy formularza ofertowego, który jest dokumentem podmiotowym składającym się na ofertę oraz kosztorysu ofertowego czy należy go odrzucić? "

Odpowiedź prawnika: Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę co do zasady tylko przed upływem terminu do składania ofert. Wyjątek ustanawia art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:  

 • w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

 1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

 2. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

 • w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

 1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

 2. jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

 3. jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

 • w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): 

 1. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

 2. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

 3. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

Cena podana w ofercie, zgodnie z ustawą o cenach zawsze jest ceną brutto, a więc zawiera podatek VAT. Niestety zamawiający ani wykonawca nie mają możliwości, by dokonać poprawki polegającej na zastosowaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług. Zastosowanie błędnej stawki VAT powoduje, iż oferta  będzie musiała zostać odrzucona na podstawie art. 89 ustawy jako zawierająca błędy w obliczeniu ceny. Potwierdza to również wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 19 stycznia 2006 r., UZP/ZO/0-99/06: Przyjęcie niewłaściwej stawki podatki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który skutkuje koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z kolei z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2006 r., UZP/ZO/0-146/06 w sytuacji, gdy pomiędzy kodem liczbowym a jego podaną definicją słowną istnieje sprzeczność, za decydujące dla określenia stawki podatku VAT należy uznać całokształt opisu przedmiotu zamówienia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika