Brak numeru PESEL

Pytanie:

Czy brak nr PESEL w dziale ewidencji ludności jest równoznaczne z tym, że dana osoba nie istnieje ( nie ma dla niej aktu urodzenia )?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Brak numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) nie przesądza o nieistnieniu, bądź istnieniu danej osoby. Nadanie nr PESEL, nie jest bowiem konstytutywną przesłanką zaistnienia osoby. Jest to unikalny numer nadany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej w celu prowadzenia ewidencji ludności. Ma on zatem charakter deklaratoryjny (tj. potwierdzający dany stan prawny) a nie konstytutywny (tj. zmieniający stan prawny). Brak numeru PESEL może jednak prowadzić do sytuacji, w której fizycznie istniejąca osoba pozostaje niezauważona i traktowana jako nieistniejąca we wszystkich przypadkach gdzie do identyfikacji wykorzystywany jest nr PESEL. Dochodzi więc do rozbieżności stanu prawnego ze stanem faktycznym, co w przypadku rozbudowanego systemu ewidencji wykorzystującego nr PESEL jako podstawę identyfikacji osoby prowadzić może do niemożności korzystania z przysługujących uprawnień oraz wykonywania ciążących obowiązków. Wydaje się, że wskazany w pytaniu brak aktu urodzenia może być przyczyną nienadania nr PESEL. Należy podjąć zatem czynności zmierzające do sporządzenia aktu urodzenia. W normalnym toku rzeczy akt ten sporządza się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez ojca, matkę, inną osobę obecną przy porodzie, lekarza lub położną bądź zakład opieki zdrowotnej. Jeżeli rodzice nie są znani akt sporządza się na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego. W przypadku, gdy akt nie został jednak sporządzony i nie można już tego dokonać w normalny sposób należy dokonać jego ustalenia. Dokonuje tego sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Małgorzata

9.2.2011 14:42:55

Re: Brak numeru PESEL

W jaki sposób można ustalić dane osobowe prezesa spółki z o.o. jeśli jest cudzoziemcem i nie posiada nr PESEL (znamy tylko imię i nazwisko)?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, MPiT dokonało zmian, bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast (...)

 • PESEL w punktach sprzedaży węgla

  W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, kupując węgiel, musisz podać swoje dane. Niebawem jednak za sprawą UODO zakres pozyskiwanych danych ma ulec ograniczeniu.

 • Obowiązek meldunkowy pozostaje

  Pozostawiając obowiązek meldunkowy, zaproponowano istotne uproszczenia przy jego realizacji – od 1 stycznia 2018 r. przewidziano możliwość elektronicznego meldunku, czyli bez konieczności (...)

 • Gmina udostępni dane z ewidencji ludności

  Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

NA SKÓTY