Brak zapłaty przestępstwem

Pytanie:

Czy można zgłosić zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika, (będącego osobą fizyczną) który permanentnie uchyla się od zapłaty (na rzecz wierzyciela będącego również osobą fizyczną) za sprzedaną jemu nieruchomość.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Konsekwencje niepłacenia przez dłużników świadczeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań co do zasady są domeną prawa cywilnego, a nie karnego. Uchylanie się od obowiązku zapłaty za sprzedaną nieruchomość to klasyczny przykład niewykonania zobowiązania, którego skutki regulowane są przepisami kodeksu cywilnego. Oczywiście istnieje możliwość, że osoba uchylająca się od wykonania zobowiązań cywilnoprawnych wypełnia jednocześnie swoim zachowaniem znamiona przestępstwa. Przykładowo można tutaj przytoczyć znamiona przestępstwa oszustwa: kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z powyższego wynika, że do udowodnienia popełnienia powyższego przestępstwa konieczne jest wykazanie szeregu przesłanek, które znacznie odbiegają od zwykłego uchylania się od zapłaty za wykonane świadczenie (przeniesienie własności nieruchomości). W przypadku niewykonania świadczenia należałoby raczej wystąpić na drogę sądową z żądaniem zapłaty ceny za sprzedaną nieruchomość.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.5.2019

  Kogo wspiera Fundusz Sprawiedliwości?

  Fundusz Sprawiedliwości wspiera wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe oraz świadków przestępstw. Świadczy też pomoc postpenitencjarną. 

 • 28.9.2016

  Brak zapłaty wynagrodzenia za pracę

         Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego (...)

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 28.6.2017

  Skuteczne karanie za drobne kradzieże?

  Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych trafił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która ma pozwolić skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, (...)

 • 22.6.2010

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia (...)