e-prawnik.pl Porady prawne

Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

Pytanie:

Wierzyciel złożył wniosek do komornika w sprawie dochodzenia swojej wierzytelności w 2004 r. Do tej pory komornik nie ściągnął długu od dłużnika. 1. Czy prawo reguluje czas jaki ma komornik na przeprowadzenie czynności egzekucyjnych? Jeśli tak - to jaki to jest czas na takie czynności. 2. Jeśli w tak długim czasie komornik nie ściągnął długu - czy postępowanie powinno być umorzone z racji prawa? 3. Czy postępowanie w jednej sprawie może trwać np. 5 lat? 4. Czy komornik informuje dłużnika, że np. umorzył postępowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

19.3.2009

Ad. 1

Prawo nie reguluje co do zasady terminu w jakim komornik powinien dokonać czynności egzekucyjnej. Czynność taka powinna być jednak dokonana bez nieuzasadnionej zwłoki. Zgodnie z art. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Jak więc wynika z powyższego, w opisanym stanie faktycznym będzie Panu przysługiwało prawo wniesienia skargi na przewlekłość postępowania

Ad. 2

Zgodnie z art. 823 - 825 kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 823. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania - od ustania przyczyny zawieszenia.

Art. 824. § 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych; 

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna; 

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

§ 2. Umorzenie wskutek braku zdolności sądowej nastąpić może dopiero wówczas, gdy w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usunięty. W razie usunięcia braku stosuje się odpowiednio przepis art. 818 § 2.

§ 3.  Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o zniesieniu separacji nie jest dopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego w sprawach, o których mowa w art. 567 5 , oraz rozstrzygającego o zaspokojeniu potrzeb rodziny, o świadczeniach alimentacyjnych małżonka pozostającego w separacji względem drugiego małżonka lub względem wspólnego małoletniego dziecka małżonków co do świadczeń za okres po zniesieniu separacji. Wszczęte w tych sprawach postępowanie egzekucyjne umarza się z urzędu.

Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji; 

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności; 

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego; 

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu. 

5)  jeżeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 1153 1 , dłużnik przedstawi przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Jak więc wynika z powyższego, jeżeli w opisanym stanie faktycznym dłużnik nie jest wypłacalny, wówczas komornik powinien umorzyć postępowania egzekucyjne.

Ad.3

Postępowanie egzekucyjne trwa tak długo, dopóki wierzytelność nie zostanie wyegzekwowana, chyba że egzekucja okaże się bezskuteczna. Przepisy prawa nie przewidują górnej granicy okresu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli postępowanie jest prowadzone niedbale i przewlekle, wówczas przysługuje stronie instrument prawny w postaci skargi na przewlekłość postępowania.

Ad. 4

Zgodnie z art. 827 kodeksu postępowania cywilnego przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania należy wysłuchać wierzyciela i dłużnika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniające zawieszenie postępowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie postępowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastąpić z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.

Na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny wyda zaświadczenie o umorzeniu postępowania

Należy jednak zaznaczyć, że komornik umarza postępowania w formie postanowienia, które należy doręczyć zarówno wierzycielowi jak i dłużnikowi. Na wypadek, gdyby organ egzekucyjny nie wydał postanowienia o umorzeniu egzekucji, dłużnik może wystąpić do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, jako organu nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym o wydanie odpowiedniego postanowienia. Postanowienie to nie będzie miało skutku konstytutywnego, a jedynie deklaratoryjny, potwierdzający fakt umorzenia egzekucji z mocy samego prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ