Czas pracy kierowcy

Pytanie:

Firma zatrudnia pracownika na umowę o pracę na stanowisku kierowcy w podstawowym systemie czasu pracy od 9.00 do 17.00. W ramach stosunku pracy świadczy przewozy na potrzeby własne pracodawcy pojazdem o ładowności do 3,5 tony. Pracownik w ciągu tygodnia wykonuje prace nieprzekraczające 30 godzin jako kierowca, pozostały czas wykonuje inne prace w siedzibie pracodawcy. W godzinach nocnych wyrusza w delegację. Jazda zajmuje mu 7 godzin, rozładunek i załadunek towaru trwa 3 godziny i powrót do siedziby firmy kolejne 7 godzin. Czy w tym przypadku zachowany jest przepis o dobowym odpoczynku pracownika? Czy pracownikowi należy tak zaplanować czas w delegacji, aby mógł skorzystać z przerw w czasie jazdy? Ile takie przerwy wynoszą w przewozach drogowych? Czy po powrocie z delegacji pracownik może stawić się w firmie do pracy na 9.00? Jak długo kierowca może prowadzić pojazd bez przerwy w przewozach drogowych? Czy za pracę w godzinach nocnych powinien dostać jakiś dodatek, czy wszystko to rekompensuje zapłata za delegację? Jeżeli pracownik wyjeżdża w sobotę lub niedzielę, to czy powinien dostać dodatek z tytułu nadgodzin?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

 1. prowadzenie pojazdu,

 2. załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,

 3. nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,

 4. czynności spedycyjne,

 5. obsługę codzienną pojazdów i przyczep,

 6. inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,

 7. niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości.

Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Natomiast w przypadku objęcia kierowcy systemem równoważnego czasu pracy, do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dobę, a do pozostałych kierowców do 12 godzin na dobę. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej przez co najmniej 4 godziny, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Łączny czas pracy kierowcy, obejmujący czas prowadzenia pojazdu oraz załadunek towaru, przekracza dobowy wymiar czasu pracy nawet dla równoważnego systemu czasu pracy, więc czas pracy przekraczający dobową normę czasu pracy stanowił będzie pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 1. sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii,

 2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. To czy pracownik może się stawić następnego dnia po powrocie z delegacji do pracy na godzinę 9, uzależnione jest od tego, czy od momentu zakończenia delegacji, do momentu rozpoczęcia pracy upłynęło 11 godzin.

Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Zapłata za delegację jest niezależna od dodatku z tytułu pracy w godzinach nocnych.

Jeżeli pracownik wykonuje przewozy w niedzielę, świadczy on pracę w dni wolne od pracy. Z tego tytułu pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

 1. w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, 

 2. w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym wyżej dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % wynagrodzenia pracownika wynikającego z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY