Czas pracy nauczyciela - odpracowanie niedoboru

Pytanie:

Jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym oprócz pełnego etatu (18godz. tyg.) mam kilka nadgodzin. Jednak wynagrodzenie otrzymuję tylko za część tych nadgodzin, gdyż Dyrekcja Szkoły tymi niezapłaconymi godzinami zamierza pokryć niedobór godzin w moim etacie, jaki wystąpi w maju i czerwcu spowodowany odejściem klas maturalnych. Takiego obowiązku pokrywania niedoboru godzin nie mają nauczyciele mający "goły etat". Nadmieniam też, że w okresie matur wiele godzin pracujemy bezpłatnie np. w komisjach egzaminów ustnych. Czy jest zgodne z prawem by nauczycie musiał odpracowywać wcześniej przewidywany w przyszłości niedobór godzin?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Kartą nauczyciela zasadą jest, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w liceum ogólnokształcącym ustala się w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ata55

29.6.2012 17:12:52

Re: Czas pracy nauczyciela - odpracowanie niedoboru

U nas z kolei właśnie ci nauczyciele muszą odpracować maj i czerwiec z trzecią klasą liceum, którzy mają "goły etat" ale czy to jest zgodne z prawem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

 • Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)

 • Podwyżki dla nauczycieli

  Nowelizacja przepisów zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela (...)

 • Ochrona zdrowia nauczyciela

  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki (...)

NA SKÓTY