e-prawnik.pl Porady prawne

Czerwony pasek na świadectwie

Pytanie:

Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046) mówiący, że promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania? Czy są jakieś dodatkowe przepisy, zalecenia regulujące tą kwestie? W szczególności, jeśli uczeń ma same piątki i szóstki, a z zachowania ocenę dobra, to czy istnieją jakiekolwiek przepisy, praktyki pozwalające w takich przypadkach (bardzo wysokich średnich) wydać świadectwo z czerwonym paskiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czerwony pasek na świadectwie

6.6.2007

Zgodnie z art. 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Treść przepisu jest jednoznaczna, a zatem wyróżnienie przysługuje po łącznym spełnieniu warunków: średniej ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrej oceny za sprawowanie.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Czerwony pasek na świadectwie

Kozik

29.12.2010 21:15:53

Re: Czerwony pasek na świadectwie

Czerwony pasek ja przy 4.75 pkt


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ