Użyczenie samochodu innej firmie

Pytanie:

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem samochodu, który jest zamortyzowany i wchodzi w skład jej środków trwałych. Czy Sp. z o.o. " A" może przekazać do użytkowania samochód innej firmie, nazwijmy ją "B" - bez potrzeby sprzedaży i przerejestrowywania samochodu, jednakże tak, aby firma "B" mogła księgować koszty związane z użytkowaniem pojazdu (paliwo, naprawy etc.)?"

Odpowiedź prawnika: Użyczenie samochodu innej firmie

Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 

Z prawnego punktu widzenia jest zatem możliwe, aby spółka z o.o. użyczyła innej firmie będący jej własnością samochód. Ponieważ użyczony samochód nie jest własnością biorącego do używania, nie będzie on mógł być zaliczony do środków trwałych biorącego do używania. Używanie samochodu na podstawie umowy użyczenia nie wymaga oczywiście zawierania umowy sprzedaży samochodu, czy też jego przerejestrowywania. Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych, nieodpłatne świadczenia otrzymane przez przedsiębiorcę zaliczane są w zasadzie do przychodów z działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawach.

 

Zatem, jeśli biorący do używania używa samochód w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, generalnie może ujmować w swoich kosztach podatkowych wydatki związane z użytkowaniem pojazdu (paliwo, naprawy etc.). Jeżeli jednak jest to samochód osobowy (a nie ciężarowy), należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a w przypadku osób prawnych - art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36 (dotyczy pracowników), z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (i odpowiednio art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przebieg pojazdu powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika