Czym się różni uchylenie od zmiany zaskarzonego

Pytanie:

"Firma windykacyjna kupiła moje przedawnione roszczenia i uzyskała klauzulę wykonalności w sądzie odległym ode mnie kilkaset kilometrów. O tym fakcie dowiedziałem się dopiero od komornika. Do sądu wniosłem sprzeciw od nakazu domagając się ponownego rozpatrzenia sprawy w sądzie miejscowym z uwagi na niewłaściwość miejscową sądu który trybem niejawnym wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym a ja nie miałem możliwości obrony swoich interesów. Z sądu otrzymałem pismo o usunięcie braków formalnych przez: złożenie wniosku o uchylenie, lub zmianę zaskarżonego postanowienia. Czym się różni uchylenie postanowienia od zmiany zaskarżonego postanowienia w mojej sprawie - i co wybrać w odpowiedzi - przecież ja wyraźnie wnioskowałem że chce ponownego rozpatrzenia sprawy we właściwym miejscowo sądzie - czyli w moim mieście. "

Odpowiedź prawnika: Czym się różni uchylenie od zmiany zaskarzonego

Z zadanego pytania wynika, że w sprawie był Pan pozwanym. Co do zasady powództwo jest wytaczane przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego, ale art. 31-37¹ kodeksu postępowania cywilnego wprowadza tzw. właściwość przemienną. Ustawodawca w tych artykułach wymienia sprawy, w których pozew może być wniesiony według wyboru powoda albo do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego albo do innego sądu w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania. Właściwość przemienna sądów może być też określona w przepisach pozakodeksowych

Jeśli więc sprawa dotyczyła m.in.:

  • roszczeń alimentacyjnych

  • roszczeń majątkowych przeciwko przedsiębiorcy

  • odszkodowania z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

  • roszczenia z czynu niedozwolonego

  • zapłatę należności za prowadzenie sprawy

  • roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości

  • roszczeń z weksla lub czeku

to powód mógł wytoczyć pozew przed inny sąd, niż sąd właściwy dla Pana ze względu na miejsce zamieszkania.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 379 pkt. 6 kpc dopiero naruszenie właściwości rzeczowej sądu będzie przesłanką do stwierdzenia nieważności postępowania. Nawet jeśli nie występują żadne z powyższych przypadków i orzekł sąd niewłaściwy miejscowo, to jest to uchybienie nie mające znaczenia dla ważności przeprowadzonego postępowania. Taka sytuacja jest jednak mało prawdopodobna, bo zgodnie z art. 200 § 1 kpc sąd zawsze bada z urzędu swoją właściwość i jeśli stwierdziłby swoją niewłaściwość miejscową to przekazałby sprawę sądowi właściwemu.

Co do kwestii sprzeciwu od nakazu zapłaty nasza odpowiedź jest następująca. Pismo zawierające sprzeciw jest normalnym pismem procesowym w rozumieniu art. 126 kpc. Musi więc spełniać wymagania określone w tym przepisie, m.in. poprzez zawarcie w nim wniosku lub oświadczenia strony. Przepisy nie przewidują odstępstw od tej zasady przy wnoszeniu sprzeciwów. Stąd też powinien Pan w sprzeciwie wskazać czy wnosi Pan o uchylenie nakazu zapłaty czy jego zmianę. Uchylenie polega na tym, że nakaz zapłaty straciłby moc w całości i sprawa zgodnie z art. 505 kpc toczyłaby się na rozprawie tak jakby nakaz zapłaty nie został wydany. W sprzeciwie może Pan też żądać zmiany jednego lub niektórych roszczeń objętych nakazem zapłaty. W takim przypadku doszłoby tylko do częściowej utraty mocy obowiązującej nakazu zapłaty, właśnie w tej części, z którą się Pan nie zgadza. Sąd zatem zwraca się do Pana z prośbą o wskazanie w sprzeciwie czy chce Pan uchylenia nakazu zapłaty w całości (bo nie zgadza się z całością rozstrzygnięć dotyczących roszczeń) czy też zmiany nakazu zapłaty w części (bo nie zgadza się Pan tylko z niektórymi rozstrzygnięciami dotyczącymi roszczeń).

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika