Darowizna na uczelnię wyższą a PIT

Pytanie:

Czy podlega odliczeniu od opodatkowania dokonanie darowizny na rzecz niepublicznej uczelni wyższej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód po odliczeniu kwot wskazanych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obejmuje m.in. zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, więc jeżeli uczelnia niepubliczna spełnia wszystkie określone w ustawie warunki  (art. 3 ust. 2 i 3), m.in. prowadzi społecznie użyteczną działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, nie działa  w celu osiągnięcia zysku itd., kwota jej darowana może zostać odliczona od dochodu (nie od podatku, gdyż przekazanie organizacji pożytku publicznego 1 % podatku jest odrębną formą finansowania ww. organizacji - w tym celu Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia wyszukiwarkę podmiotów organizacji pożytku publicznego pod adresem:  http://opp.ms.gov.pl/index.php). Chodzi o następujące warunki z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o organizacjach pożytku publicznego: obdarowana instytucja powinna być:

  1. organizacją pozarządową, a więc niebędącą jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (zatem nie może to być np. uczelnia publiczna ani tzw. jednostka badawczo-rozwojowa), i niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4, albo 
  2. prowadzącą działalność pożytku publicznego: 
    • osobą prawną czy jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
    • stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego. 

Należy również pamiętać, iż łączna kwota odliczeń z tytułów wyżej wymienionych nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Więcej na ten temat w poradach:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: