Darowizna na uczelnię wyższą a PIT

Pytanie:

"Czy podlega odliczeniu od opodatkowania dokonanie darowizny na rzecz niepublicznej uczelni wyższej? "

Odpowiedź prawnika: Darowizna na uczelnię wyższą a PIT

Co do zasady podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód po odliczeniu kwot wskazanych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obejmuje m.in. zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, więc jeżeli uczelnia niepubliczna spełnia wszystkie określone w ustawie warunki  (art. 3 ust. 2 i 3), m.in. prowadzi społecznie użyteczną działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, nie działa  w celu osiągnięcia zysku itd., kwota jej darowana może zostać odliczona od dochodu (nie od podatku, gdyż przekazanie organizacji pożytku publicznego 1 % podatku jest odrębną formą finansowania ww. organizacji - w tym celu Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia wyszukiwarkę podmiotów organizacji pożytku publicznego pod adresem:  http://opp.ms.gov.pl/index.php). Chodzi o następujące warunki z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o organizacjach pożytku publicznego: obdarowana instytucja powinna być:

  1. organizacją pozarządową, a więc niebędącą jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (zatem nie może to być np. uczelnia publiczna ani tzw. jednostka badawczo-rozwojowa), i niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4, albo 
  2. prowadzącą działalność pożytku publicznego: 
    • osobą prawną czy jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
    • stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego. 

Należy również pamiętać, iż łączna kwota odliczeń z tytułów wyżej wymienionych nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Więcej na ten temat w poradach:


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika