Darowizna pieniężna z zagranicy

Pytanie:

Mam dwie córki w Szwajcarii, od których bardzo często otrzymuję w prezencie różne kwoty (Franki). Córki mieszkają tam i pracują legalnie od wielu lat. Czy muszę zgłaszać te darowizny do urzędu skarbowego? Jaki ew. podatek pobierze mi US od tych kwot? Jaka jest dolna granica kwotowa darowizny od dzieci zwolniona od podatku w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Jak stanowi art. 5 ustawy, obowiązek podatkowy w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Przy nabyciu w drodze darowizny - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podlega tylko nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (np. rodzic). Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Zatem jeśli darowizny następują od dwóch córek – odrębnie dla każdej z nich ustala się kwotę darowizny w okresie 5 lat rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie i oblicza się podatek od darowizny. Podatek od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej oblicza się według następujących skal (art. 15 ust. 1 ustawy): do 10.278 – 3%, 10.278-20.556 - 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł, ponad 20.556 - 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł.

Dodatkowo sposobem uniknięcia zapłaty podatku od darowizn pieniężnych od córek mogłoby być skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 4 ust.

1 pkt 5 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Jak stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn podatnicy podatku od spadków i darowizn są zobowiązani do składania zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny. Zeznania podatkowe należy składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z projektowanymi zmianami powyższe zasady opodatkowania zmienią się gruntownie po 1 stycznia 2007 r. i prawdopodobnie darowizny córek dla ojca w ogóle nie będą opodatkowane. Nie mnie jednak do darowizn otrzymanych do końca tego roku stosuje się obecne przepisy. Warto więc wstrzymać się obecnie z darowiznami i np. dać większą kwotę w styczniu 2007 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: