e-prawnik.pl Porady prawne

Dokumenty w zamówieniach publicznych

Pytanie:

W postępowanie publicznym prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający zazwyczaj żąda od wykonawcy odpisu z właściwego rejestru, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 4-9 Ustawy, zaświadczenia od naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem, oraz zaświadczenia z oddziału ZUS o nie zaleganiu ze składkami. Czy firma zagraniczna (włoska) może przedstawić oświadczenie złożone przed notariuszem zamiast ww. dokumentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokumenty w zamówieniach publicznych

28.1.2009

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane).

Jak więc wynika z powyższego złożenie zamawiającemu wspomnianych oświadczeń wykonawcy w formie aktu notarialnego nie będzie spełniało warunku dokumentu z w/w rozporządzenia. Wykonawca może jednak złożyć poświadczone za zgodność z oryginałem, przez siebie (albo osoby uprawnione do reprezentacji w przypadku osoby prawnych), kopie przedmiotowych dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ