Pełnomocnictwo

Treść pełnomocnictwa

Treść pełnomocnictwa

Firma chciałaby udzielić pełnomocnictwa generalnego danej osobie. Jak wyglądałoby takie pełnomcnictwo (wzór). Czy można udzielić pełnomocnictwa dotyczącego tylko spraw organizacyjnych, (...)

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Moje pytanie brzmi: jaka jest różnica między pełnomocnictwem a upoważnieniem? Jakie są wyróżniające i tym samym różniące ich znamiona?

Forma odwołania pełnomocnictwa

Forma odwołania pełnomocnictwa

Czy odwołanie pełnomocnictwa notarialnego wymaga zachowania formy aktu notarialnego?

Pełnomocnik a doręczanie pism

Pełnomocnik a doręczanie pism

Czy jeśli ustanowi się pełnomocnika do jakieś czynności i drugiej stronie określi się, że korespondencja powinna być składana wyłącznie na ręce tego pełnomocnika, to można powoływać się (...)

Czynności, których nie można dokonać przez przedstawiciela

Czynności, których nie można dokonać przez przedstawiciela

Jakich czynności nie można dokonać przez przedstawiciela?

Czynność dokonywana przez przedstawiciela

Czynność dokonywana przez przedstawiciela

Jaki jest charakter prawny czynności dokonywanej przez przedstawiciela?

Pełnomocnictwo materialne a procesowe

Pełnomocnictwo materialne a procesowe

Czym różni się pełnomocnictwo materialne od procesowego?

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Na czym polega udzielenie pełnomocnictwa?

Prokura a wpis do KRS

Prokura a wpis do KRS

Czy wpis do KRS jest konieczny dla powstania prokury?

Cechy szczególne prokury

Cechy szczególne prokury

Czy różni się prokura od zwyczajnego pełnomocnictwa?

Prokura jako rodzaj pełnomocnictwa

Prokura jako rodzaj pełnomocnictwa

Na czym polega prokura?

Czynność prawna zawarta przez pełnomocnika, który przekroczył zakres umocowania

Czynność prawna zawarta przez pełnomocnika, który przekroczył zakres umocowania

Czy czynność prawna zawarta przez pełnomocnika, który przekroczył zakres umocowania, jest ważna?

 Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Czy pełnomocnik, załączając odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, powinien dokonać jego opłaty i poinformować o jej dokonaniu adresata pisma, np. oświadczając, że umocowanie do działania w imieniu (...)

Podpisywanie umów przez pełnomocnika

Podpisywanie umów przez pełnomocnika

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udzielił pisemnego pełnomocnictwa osobie trzeciej do podpisywania w jego imieniu umów. Jaki tekst powinny zawierać podpisywane przez pełnomocnika (...)

Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

W Stowarzyszeniu na Walnym Zebraniu nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia (Zarządu). Nowy Zarząd podjął uchwały o cofnięciu dotychczasowych upoważnienia oraz wystawił nowe upoważnienie. Bank (...)

Działanie bez pełnomocnictwa

Działanie bez pełnomocnictwa

Czy umowa zawarta przez osobę która nie miała umocowania jest nieważna?

Nieodwołalność pełnomocnictwa

Nieodwołalność pełnomocnictwa

W jakich przypadkach można zrzec się odwołalności pełnomocnictwa?

Odwołalność pełnomocnictwa

Odwołalność pełnomocnictwa

Czy udzielone pełnomocnictwo można swobodnie odwołać?

Rodzaje pełnomocnictw w prawie cywilnym

Rodzaje pełnomocnictw w prawie cywilnym

Jakie rodzaje pełnomocnictwa wyróżnia się na gruncie prawa cywilnego?

Rodzaje pełnomocnictwa

Rodzaje pełnomocnictwa

Jakie rodzaje pełnomocnictwa wyróżnia polskie prawo?

Charakter prawny pełnomocnictwa

Charakter prawny pełnomocnictwa

Jaki charakter prawny ma pełnomocnictwo?

Kradzież pieniędzy przez partnera życiowego

Kradzież pieniędzy przez partnera życiowego

Jakiś czas temu upoważniłam mojego chłopaka do korzystania z mojego rachunku bankowego. Niestety wyjechał i opróżnił moje konto. Czy mogę go oskarżyć o kradzież, pomimo udzielonego wcześniej (...)

Pełnomocnictwo, o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo, o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego

W jakiej formie powinno zostać udzielone pełnomocnictwo, o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego?

Przekroczenie zakresu umocowania przez pełnomocnika

Przekroczenie zakresu umocowania przez pełnomocnika

Czy umowa zawarta z pełnomocnikiem, który przekroczył zakres swego umocowania, jest ważna?

Śmierć mocodawcy a wygaśnięcie pełnomocnictwa

Śmierć mocodawcy a wygaśnięcie pełnomocnictwa

Czy pełnomocnictwo udzielone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego zawsze wygasa z chwilą śmierci mocodawcy?

Formy zwracania się do sądu.

Formy zwracania się do sądu.

Powszechnie znany standard. Czy zwrot "wysoki sądzie" z czegoś wynika i czy są inne zwroty?

Śmierć mocodawcy pełnomocnictwa, podczas postępowania cywilnego

Śmierć mocodawcy pełnomocnictwa, podczas postępowania cywilnego

Jakie są losy pełnomocnictwa procesowego, w przypadku śmierci mocodawcy podczas postępowania cywilnego?

Utrata pełnomocnictwa w wypadku śmierci

Utrata pełnomocnictwa w wypadku śmierci

Czy mam prawo udzielać informacji finansowych i pracowniczych dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na temat mojego klienta tj. jego działalności gospodarczej, któremu prowadziliśmy (...)

Zawarcie umowy przez pełnomocnika z samym sobą o sprzedaż samochodu

Zawarcie umowy przez pełnomocnika z samym sobą o sprzedaż samochodu

Mój pełnomocnik zawarł z samym sobą umowę sprzedaży mojego samochodu. Czy mógł to zrobić?

Forma stosunku cywilnoprawnego z radcą prawnym lub adwokatem

Forma stosunku cywilnoprawnego z radcą prawnym lub adwokatem

Poprzez jakie formy należy zawrzeć stosunek cywilnoprawny z radcą prawnym lub adwokatem?

Czy od radcy prawnego lub adwokata można żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Czy od radcy prawnego lub adwokata można żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Czy od radcy prawnego lub adwokata zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia można żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Unieważnienie umowy notarialnej

Unieważnienie umowy notarialnej

Gmina sprzedała lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy. Do umowy notarialnej stanęła osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo do występowania w imieniu osoby uprawnionej (najemcy) do (...)

Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)

Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)

Wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. I PKN 586/00 stwierdził że: Występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika osoby, która nim nie może być, oznacza brak należytego umocowania pełnomocnika, (...)

Ważność pełnomocnictwa po śmierci mocodawcy

Ważność pełnomocnictwa po śmierci mocodawcy

Czy pełnomocnictwo po śmierci mocodawcy nadal jest ważne?

Umieszczenie w internecie filmu nagranego ukrytą kamerą

Umieszczenie w internecie filmu nagranego ukrytą kamerą

Witam. W internecie został umieszczony filmik nagrany ukryta kamerą, na którym znajduje się mój wizerunek. Czy takie postępowanie może być uznane za naruszenie moich dóbr osobistych?

Pełnomocnictwo wydane za granicą

Pełnomocnictwo wydane za granicą

Spółka X z siedziba za granicą, poza obszarem EFTA, w kraju będącym stroną konwencji Apostille chce dać pełnomocnictwo do wykonania pewnych czynności obywatelowi i rezydentowi RP na terenie RP. (...)

Umowa o obsługę prawną

Umowa o obsługę prawną

Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy o zastępstwo procesowe w sprawie dotyczącej zniesienia współwłasności gruntu. Stanowisko stron w tej sprawie jest zgodne lecz zniesienie współwłasności (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

Powołany pełnomocnik, będący także udziałowcem jednej z założycielskich spółek z o.o., miałby w praktyce całkowitą swobodę w kierowaniu działalnością owej spółki cywilnej dwóch spółek (...)

Upoważnienie do reprezentowania firmy

Upoważnienie do reprezentowania firmy

Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Osoby, które mają reprezentować firmę są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.Co powinno zawierać takie (...)

Zebranie wspólnoty

Zebranie wspólnoty

Na zebrania wspólnoty stawia się pełnomocnik jednego z właścicieli , który przedstawił zarządowi pełnomocnictwo notarialne do jego reprezentowania (przed osobami prawnymi). W pełnomocnictwie (...)

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne

Osoba fizyczna X jest prezesem zarządu spółki ABC sp. z o.o. Ta sama osoba X jest jednocześnie komandytariuszem spółki komandytowej ABC sp. z o.o. sp.k. w której spółka ABC sp. z o.o. jest komplementariuszem. (...)

Fałszywe pełnomocnictwo

Fałszywe pełnomocnictwo

W jaki sposób uczelnia ma się ustrzec przed fałszywymi upoważnieniami rodzica, czy kolegi dotyczącymi udostępnienia ocen, wyników studenta? Czy najlepiej, gdyby student najpierw osobiście je przedłożył (...)

Upoważnie do korzystania z konta

Upoważnie do korzystania z konta

Czy upoważnienie, nawet kogoś z rodziny, do korzystania z konta można traktować jako akt darowizny?

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Została uiszczona opłata skarbowa od pełnomocnictwa, które obejmuje m.in. występowanie do Urzędu Skarbowego o wydawanie zaświadczeń o uregulowaniu zobowiązań wobec budżetu Państwa. Obecnie (...)

Podwyżka czynszu - pełnomocnictwo

Podwyżka czynszu - pełnomocnictwo

W treści pełnomocnictwa wymienione jest, między innymi, że mam pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością w zakresie \"nawiązywania i rozwiązywania umów najmu lub dzierżawy\". Czy w ramach (...)

Termin ważności pełnomocnictwa

Termin ważności pełnomocnictwa

W roku 2004 udzieliłam mojej mamie notarialne pełnomocnictwo. Notariusz ustalił moją tożsamość na podstawie paszportu, wydanego z terminem ważności do czerwca 2007 r. Czy w związku z tym to pełnomocnictwo (...)

Głosowanie wspólnoty mieszkaniowej

Głosowanie wspólnoty mieszkaniowej

Po śmierci ojca zostałem współwłaścicielem (w 1/6) mieszkania w kamienicy. Pozostałymi współwłaścicielami są: mój brat (1/6) i moja matka (2/3). Mieszkanie to nie zostało notarialnie podzielone, (...)

Pełnomocnik członka zarządu

Pełnomocnik członka zarządu

W spółce z o.o. jeden z członków zarządu postanowił na Zgromadzenie Wspólników przyjść wraz ze swoim pełnomocnikiem. Członek ten jest w konflikcie z pozostałymi osobami z Zarządu i przypuszcza (...)

Pożyczkodawca działający w czyimś imieniu

Pożyczkodawca działający w czyimś imieniu

W umowie pożyczki napisano: \"Umowa pożyczki sporządzona w Warszawie dnia 21.06.2007 r. pomiędzy 1: Krzysztof L. działający w imieniu córki Marty L. a 2: Wiesław M. Par. 1 Krzysztof L. udziela (...)

Koszt pełnomocnictwa notarialnego

Koszt pełnomocnictwa notarialnego

Jakie dokumenty potrzebne są do spisania upoważnienia notarialnego i jaki jest jego koszt?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne