Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

Pytanie:

"W Stowarzyszeniu na Walnym Zebraniu nastąpiła zmiana władz Stowarzyszenia (Zarządu). Nowy Zarząd podjął uchwały o cofnięciu dotychczasowych upoważnienia oraz wystawił nowe upoważnienie. Bank uważa, że dopiero wyciąg z KRS z wpisaniem nowych władz będzie podstawa do dokonania zmian. Działanie takie blokuje dostęp do konta na około 30 dni. Jaki dokument może stanowić podstawę do zmiany osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem w Banku. "

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie do dysponowania kontem w Banku

Co do zasady posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na jego rachunku bankowym (art. 50 prawa bankowego). Swoboda ta obejmuje także umocowanie do ustanawiania pełnomocników, którzy mogliby w jego imieniu dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym może być udzielone w umowie rachunku bankowego lub może zostać udzielone później. Jednakże w umowie zawartej pomiędzy posiadaczem rachunku bankowego a bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami. Z reguły banki ustanawiają dla pełnomocnictw, które nie zostały ustanowione w umowie rachunku bankowego szczególne warunki. Takim powszechnym warunkiem uznania przez bank pełnomocnictwa jest np. dostarczenie przez pełnomocnika wzoru podpisu. Ograniczenia ustanawiania pełnomocnictw do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym powinny być zawarte w umowie rachunku bankowego bądź wzorcu umownym. Wobec powyższego w pierwszej kolejności należy odwołać się do łączącej Państwa Stowarzyszenie z bankiem umowy rachunku. Możliwe jest, że szczególne wymogi co do wykazywania upoważnienia do dysponowania środkami z tego rachunku znajdują się w jej postanowieniach. Względnie (co bardziej prawdopodobne) stosowne regulacje znajdują się w regulaminach obsługi rachunków, które wiążą klientów banku.

Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z art. 65 prawa bankowego, bank dokonujący wypłat z rachunku bankowego jest obowiązany sprawdzić autentyczność i prawidłowość formalną dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty oraz tożsamość osoby dającej zlecenie. Mianowicie w relacji bank – posiadacz rachunku ryzyko wypłaty środków osobie nieuprawnionej obciąża co do zasady bank, przy czym jest bez znaczenia, czy bank dopełnił (lub nie) w ogóle albo w sposób prawidłowy sprawdzenia autentyczności i prawidłowości formalnej dokumentu stanowiącego podstawę wypłaty, jak również tożsamości osoby żądającej wypłaty. Tym samym, należy uznać, że w razie wątpliwości co do przedłożonego dokumentu (w tej sytuacji uchwała walnego zebrania stowarzyszenia), bank ma możliwość żądać wykazania podstawy do dysponowania środkami na rachunku przez określoną osobę w inny sposób. Aktualne odpisy z KRS stanowią pewne źródło informacji na temat struktury podmiotu oraz jego składu osobowego, dlatego też nie należy się dziwić, że banki sięgają po ten środek weryfikacji danych swoich klientów. Mając na uwadze powyższe tezy, a w szczególności odpowiedzialność banku za wypłaty na rzecz osób uprawnionych – należy uznać, że ma on prawo żądać przedmiotowych odpisów z KRS.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika